Η Ανάληψις του Κυρίου 21/5/2015

  Ο Διάβολος διασπείρει τους ψεύτικους θεούς 

και εισάγει την αίρεση
Με αφορμή ερώτηση που δεχθήκαμε για το εισαγωγικό σχόλιο επάνω στην ομιλία του πατρός Δανιήλ περί των Εθνικών θεών πίσω από τους οποίους είναι οι δαίμονες θα πούμε λίγα περί της διασποράς των ψευτοθεών από τον Διάβολο.
Οι δαίμονες οι οποίοι προϋπάρχουν του Αδάμ εξ αιτίας της υπερηφάνειας τους εξέπεσαν από το ουράνιο αξίωμα και φθονούν τον Θεό και τα δημιουργήματα του.
Εξ αιτίας του φθόνου τους προς τον Θεό και τον άνθρωπο προσπαθούν να διαδώσουν ψευτοθεούς.
Αυτό το θέμα θα δούμε σε αυτήν την δημοσίευση.
Ξεκινώντας να πούμε ότι είναι φανερό ότι ο Διάβολος διέδωσε τις ψεύτικες θρησκείες με σκοπό να πλήξει τον αληθινό Θεό. Εγώ ειμί Κύριος ο Θεός σου.
Ο διάβολος καταπάτησε πρώτος την πρώτη εντολή και θέλει οι άνθρωποι να καταπατούν και αυτοί την εντολή, έτσι διαδίδει ψεύτικους θεούς και κρύβεται πίσω από αυτούς. 
Από την αρχή έως το τέλος η Γραφή μας λέγει ότι οι ψευτοθεοί είναι δαίμονες.
Ξεκινά από την Παλαιά,  
ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ Θεῷ, θεοῖς, οἷς οὐκ ᾔδεισαν· καινοὶ καὶ πρόσφατοι ἥκασιν, οὓς οὐκ ᾔδεισαν οἱ πατέρες αὐτῶν Δευτ. 32,17
ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν. Ψαλμ 95,5  
καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις Ψαλμ. 105,37
ὑμεῖς δὲ οἱ ἐγκαταλιπόντες με καὶ ἐπιλανθανόμενοι τὸ ὄρος τὸ ἅγιόν μου καὶ ἑτοιμάζοντες τῷ δαιμονίῳ τράπεζαν καὶ πληροῦντες τῇ τύχῃ κέρασμα Ησ. 65,11
παρωξύνατε γὰρ τὸν ποιήσαντα ὑμᾶς θύσαντες δαιμονίοις καὶ οὐ Θεῷ. Βαρ. 4,7
Συνεχίζει στην Καινή  
οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων ἀλλ᾿ ὅτι ἃ θύει τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει καὶ οὐ Θεῷ· οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι Α Κορ. 10,20-21
την βλέπουμε και στην Αποκάλυψη  
καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἳ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἴδωλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύναται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν Αποκ. 9,20
Όχι μόνο η Γραφή μας το βεβαιώνει μα και οι πατέρες ομιλούν για αυτό.
Ο Χρυσόστομος παρατηρεί, ο διάβολος εφιλονήκησε παρά την αρχήν την ασέβειαν εισαγαγείν, λέγων έσεσθε ως θεοί. Και επειδή τότε ουκ ίσχυσεν, ύστερον επιχειρεί, φιλονεικών την πολυθεΐαν εισαγαγείν.
Δηλαδή, ο διάβολος στην αρχή έκανε προσπάθεια να εισαγάγει στους ανθρώπους την ασέβεια λέγοντας θα γίνετε σαν Θεοί και επειδή δεν το κατόρθωσε τότε, επιχειρεί να το κάνει αργότερα, μαχόμενος παντού να εισάγει την πολυθεΐα.
Δεν κατόρθωσε γιατί εξέπεσαν μεν του Παραδείσου οι πρωτόπλαστοι, "αλλά προς θεογνωσίαν εχειραγωγήθει δια της εκβολής, ώστε μείζον ευρήκε ή απώλεσε" παρατηρεί σε άλλη ομιλία του για την Εύα ο Ιωάννης.
Αυτό ο Διάβολος το κάνει αφενός για να λαμβάνει την δόξα αντί του αληθινού Θεού και οι άνθρωποι να τον αρνούνται και αφετέρου για να παρασύρει τους ανθρώπους στην ιδέα της Θεώσεως χωρίς τον αληθινό Θεό.
Οι ψεύτικες θρησκείες θεοποιούν ανθρώπους, τους έχουν ως θεούς ή θεϊκούς διδάσκαλους, ενώ διδάσκουν την θέωση με ίδιες δυνάμεις.
Ότι δηλαδή προσπάθησε να κάνει και ο Διάβολος, να γίνει θεός.
Ο λόγος που ο Διάβολος ενδιαφέρετε να πλανήσει τους απανταχού της γης ανθρώπους είναι επειδή ο Θεός ενδιαφέρεται και αγαπά τους απανταχού ανθρώπους. Όπως ο Θεός αγαπά και ενδιαφέρεται για κάθε ένα ξεχωριστά έτσι και ο Διάβολος μισεί κάθε έναν ξεχωριστά και προσπαθεί να τον πλανήσει.
Επιδιώκει να πλανήσει όλους τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε μέρος της γης, μακράν ή εγγύς, επειδή ο Θεός είναι πάντων πατήρ και δίδει απεριόριστη αξία στον κάθε ένα μας και ενδιαφέρεται για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους όπου και εάν βρίσκονται.
Εισήγαγε τις ψευδοθρησκείες ο Διάβολος, επειδή όμως οι άνθρωποι χρειάζονται και κάποιο εχέγγυο ώστε να πιστέψουν, έδινε διάφορα σημεία, οράματα, ενύπνια και λοιπά ώστε να υπάρχει η απαραίτητη βεβαίωση και να γίνεται πιστευτή η εκάστοτε ψευδοθρησκεία.
Περί αυτού υπάρχει η ανάρτηση Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια.
Το σχέδιο του διαβόλου βασίζεται στο ότι οι ψεύτικοι θεοί θα είναι ένα διαρκές πρόσκομμα στην διάδοση της αληθινής πίστης και του Ευαγγελίου.
Με αυτές οι άνθρωποι θα έχουν μια ψευδοθρησκεία η οποία θα τους επέβαλε έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής ο όποιος όμως θα ήταν σύμφωνος με την διδασκαλία των δαιμονίων.
Δηλαδή θα ήταν δεμένος με υλικά πράγματα, με σαρκικές επιθυμίες και γενικώς συσχηματιζόμενος τω αιώνι τούτο, τα δε αυτιά των ανθρώπων θα ήταν βαριά στο να πιστέψουν τον αληθινό Θεό εξ αιτίας αυτού. Δυσκίνητους προς την αλήθεια θα τους έκανε όχι μόνο η ζωή τους, αλλά και η διδασκαλία των ψευτοθρησκειών, ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπον· ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου.
Συνάμα οι άνθρωποι θα είχαν τον θεό που τους παρεδόθη από τους προγόνους τους.
Εξ αυτού όχι μόνο θα είχαν δυσκολία στο να αποδεχθούν την αλήθεια του Ευαγγελίου από την διδαχή αλλά και τον τρόπο ζωής που είχαν συνηθίσει, μα και θα πολεμούσαν υπέρ των δήθεν πατρώων θεών εναντίων άλλων λαών αλλά και κατά του αληθινού Θεού και εναντίων της διάδοσης του Ευαγγελίου.
Η ιδέα δε της επιστροφής σε δήθεν πατρώους θεούς είναι εκ διαβόλου, η οποία εκμεταλλεύεται και πάλι το πατριωτικό αίσθημα.
Ο Διάβολος εξαρχής έστησε την παγίδα και δεν περίμενε φυσικά να έρθει ο Χριστός ώστε μετά να πει, φύγετε μακριά από τον Χριστό, διότι αυτό θα ήταν μια εντελώς ακάλυπτη και φανερή παγίδα.
Με τους πολλούς ψεύτικους θεούς θα υπήρχε μια κάλυψη στην παγίδα και στην πραγματικότητα ενώ θα υπήρχαν πολλοί θεοί θα ήταν όλοι εναντίων ενός, δηλαδή του αληθινού Θεού.
Ταυτόχρονα θα υπήρχε μια σύγχυση και μια πολυφωνία η οποία θα εξυπηρετούσε τον Διάβολο πολλαπλώς.
Πολλοί θεοί και άρα πολλές ψευτοθρησκείες διότι θα έδιδαν ικανοποίηση στον Σατάν καθώς είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής. Με αυτές όχι μόνο θα πολεμούσε τον αληθινό Θεό αλλά ταυτόχρονα θα επέβαλε θλίψεις στους ανθρώπους. Άγριες ανθρωποθυσίες, βασανισμοί εαυτών και αλλήλων, αφορμή πολεμικών ή μη θρησκευτικών συγκρούσεων για διάδοση της εκάστοτε ψευτοθρησκείας.
Πολλοί θεοί διότι μια και μόνη ψευδοδιδασκαλία θα ήταν ένα θετικό στοιχείο περί βεβαιώσεως της υπάρξεως Θεού. 
Πολλοί θεοί διότι έτσι καταπίπτουν δυσκολότερα, θα υπήρχαν πολλά εμπόδια
Πολλοί θεοί και άρα πολλές ψευδοδιδασκαλίες διότι θα υπήρχαν όμοια στοιχεία της Θεϊκής αποκαλύψεως-αληθινής θρησκείας, σε διάφορες ψευτοθρησκείες, οπότε έχουμε σύγχυση, γνώρισμα του Διαβόλου, με το τελευταίο θα υπήρχε και ένα πονηρό κάλυμμα, πάλι και αυτό γνώρισμα Διαβόλου. Αυτό το κάλυμμα εκτός την απόκρυψη θα τραβούσε συνάμα και την προσοχή αλλού. Δηλαδή ορισμένοι θα έλεγαν, "τα ίδια διδάσκουν πάνω κάτω όλοι άρα τρέχα γύρευε", άλλοι με πνευματικές αναζητήσεις θα παρασύρονταν να νομίζουν ότι "όλοι τον ίδιο θεό πιστεύουμε". Το τελευταίο ανάμεσα στα άλλα "καλά" που θα προσέφερε στον Διάβολο θα ήταν και ο δανεισμός θεών και διδασκαλιών.
Βλέπουμε δηλαδή ότι ο συγκρητισμός είναι λάθος, εξυπηρετεί το σχέδιο του Διαβόλου, η αλήθεια είναι ολόκληρη στην Ορθοδοξία, εάν κάποια στοιχεία ομοιάζουν, επί παραδείγματι "το μίσος δεν σβήνει με μίσος παρά με την αγάπη" του Βουδισμού, αυτό είναι ενός είδους, οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας, που προσπαθεί να προσελκύσει στην παγίδα. Οι τόσοι ψευτοθεοί προδίδουν αμέσως τον εφευρέτη τους, αφού αυτό είναι ένα σχέδιο που ταιριάζει γάντι στους δαίμονες καθόσον εξυπηρετεί και την έπαρση της δαιμονικής παράταξης. Πίσω από τους πάμπολλους θεούς είναι οι διάφοροι δαίμονες που λατρεύονται ως θεοί.
Ο Διάβολος δρα δηλαδή με άριστο σχέδιο, λέγει ο Κύριος: Ετι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην Θεϊκή γνώση μέσω των Αποστόλων και ερμηνεύει μέσω των φωτισμένων Πατέρων και πάλι εδώ όπως ο Κύριος αποκαλύπτεται έτσι κάνει και ο αντικείμενος.
Δηλαδή τις ψεύτικες θρησκείες ο Διάβολος τις προχωράει, τις εξελίσσει, μιμείται τον Θεό.
Καθιερώνει ιερά, ιερατεία, τελετές, εορτές, αποκορύφωμα αυτού θα είναι ο ψευδοπροφήτης και το σατανικό ιερατείο, η εικόνα του θηρίου, ο Αντίχριστος, η εορτή που θα κάνει όταν γίνει παγκόσμιος αρχηγός.
Μιας και μιλήσαμε για εορτές έρχεται ο Κύριος και οικονομεί και δια του ιδίου μέσου ανασηκώνει τον πεσόντα άνθρωπο. Η 25η Δεκεμβρίου υπολογίστηκε ότι περίπου είναι η ημέρα γεννήσεως του Κυρίου, ένα από τα στοιχεία είναι η ημέρα ευαγγελισμού του Προδρόμου.
Την ίδια ημερομηνία γίνονταν και η εορτή των Σατουρναλίων, δηλαδή τα Κρόνια που είχαν υιοθετήσει από τους Έλληνες οι Ρωμαίοι.
Έτσι, Κύριος και Εκκλησία, ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο πεσών και πλανηθείς άνθρωπος ταυτόχρονα να διορθώσει την γνώμη του αλλά και δια του ιδίου να ανασηκωθεί.
Ο θάνατος κατανικήθηκε με τον θάνατο, με παρθένο νίκησε ο Διάβολος το γένος και από παρθένο σαρκώνεται ο Χριστός ο οποίος νικάει τον Διάβολο και έτσι η 25η Δεκεμβρίου στην οποία ο αποστάς άνθρωπος που είχε χάσει την θεοκοινωνία λάτρευε τα δαιμόνια που ήταν πίσω από τα είδωλα, δέχεται τον Σωτήρα Ιησού Χριστό και σώζεται.
Είναι φανερό ότι η εναντίωση κάποιων αιρετικών με την αιτιολογία ότι τις ίδιες ημερομηνίες εορτάζονταν ειδωλολατρικές εορτές είναι εντελώς παράλογη και παραβλέπει αυτό το γεγονός, αυτό είναι μια αψευδής απόδειξις ότι η εναντίωση είναι διαβολικής εμπνεύσεως.
Ο εισαγωγεύς της αποστασίας βλέπει την αιτία χαράς του και πλάνης μας, όχι μόνο απλά να καταρρέει, αλλά να γίνεται αιτία θλίψης του και σωτηρίας μας, έτσι μάχεται με μένος εναντίων.
Εξ αιτίας της πτώσεως και της αποστασίας ο άνθρωπος είχε χάσει την θεοκοινωνία και ο Σατάν κυριαρχούσε επί των ανθρώπων.
Είναι άρχων του κόσμου τούτου και θεός του παρόντος κόσμου.
Δεν έχει βεβαίως εξουσία υπό την έννοια ότι μπορεί να πράττει κατά πως θέλει ή να βιάζει την θέληση αλλά ο πεσών άνθρωπος εφόσον είναι μακριά από τον Θεό είναι υπό την επιρροή του και μπορεί να παρασυρθεί.
Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.
Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁράν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Όλα αυτά τα πάθη εκθέτουν τον άνθρωπο στα δαιμόνια και στην δαιμονική εξουσία. Διαβάζουμε στον Ησαΐα, εἶδον Θεὸν Ἰσραὴλ καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα ἡ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ εἱστήκει περὶ αὐτὸν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ ἐξ εὐωνύμων.
Δηλαδή, εγώ, λέει ο προφήτης Μιχαίας, είδα τον Θεό του ισραηλιτικού λαού να κάθεται επάνω στον θρόνο του και γύρω από αυτόν εκ δεξιών και εξ αριστερών υπήρχε όλη η στρατιά του ουρανού.
Γνωρίζουμε από την Γραφή ότι οι άγιοι άγγελοι είναι διηρημένοι σε τάγματα και έχουν την ανάλογη αγαθή διακονία και μας βοηθούν. Αυτό το κάνουν διότι αγαπούν τον Θεό αλλά και εμάς τους ανθρώπους. Θέλουν και αυτοί ότι θέλει ο Θεός, δηλαδή θέλουν και κάνουν το αγαθό και μας βοηθούν στον δρόμο προς την σωτηρία.
Το ίδιο πρέπει και εμείς, να θέλουμε και να κάνουμε το αγαθό.
Οι δαίμονες στην αντίπερα όχθη θέλουν ότι θέλει και ο αρχηγός τους, έχουν και αυτοί έπαρση και ασέβεια έτσι θέλουν την εναντίωση στον Θεό και να παρασύρουν τους ανθρώπους. Μετά την πτώση ο Εωσφόρος δημιουργεί τάγματα αντιγραφή των αγγελικών τάγματων.
Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
Η Γραφή λοιπόν μας ομιλεί για δαιμονικές αρχές και εξουσίες.
Οι δαιμονικές λεγεώνες είναι στην υπηρεσία του Εωσφόρου και έχουν κάποια ειδικότητα, κάποια αποστολή. Ενεργούν ανάλογα με το ποια αμαρτία θέλουν να προσπαθήσουν να επιβάλλουν.
Έχουμε το πνεύμα το μαντικό, (Πραξ. 16,16) το πνεύμα πορνείας  (Ωσηέ 4,12) το πνεύμα ακηδίας (Ησ. 61,3) το πνεύμα ασθενείας, (Λουκ. 13,11) έχουμε και πολλά άλλα, ανάμεσά τους είναι το πνεύμα πλάνης και αιρέσεως, πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων (Α Τιμ.4,1).
Ο Διάβολος λοιπόν και ειδικά δαιμόνια του είναι όχι μόνο πίσω από την διάδοση των ψεύτικων θεών αλλά και πίσω από τις πλάνες και τις αιρέσεις. Οι δαίμονες που έχει αντιπαρατάξει ο Σατάν εναντίων της ορθής διδασκαλίας είναι οι ισχυρότεροι από τους δαίμονες, αυτοί είναι και οι πιο πονηροί.
Οι πιο ισχυροί δαίμονες έχουν αναλάβει το βλάσφημο έργο: της εισαγωγής ψευδοδιδασκαλιών, της προσπάθειας αποτροπής των ανθρώπων από το να δίδουν σημασία στο Ευαγγέλιο, εν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ, της εναντίωσης στον Θεό, και το έργο της διαστρέβλωσης της ορθής διδασκαλίας.
Προσπαθεί να προσελκύσει και να εξαπατήσει ο Διάβολος μεν, αλλά δεν εξαναγκάζει δε.
Επιθυμούν μάλιστα οι δαίμονες να ποδηγετήσουν και το μυαλό ανθρώπων που έχουν κάποια έφεση. Με κάποιους από αυτούς θα προχωρήσει και θα βοηθηθεί η διάδοση άλλα και ο "πλουτισμός" των ψευδοθρησκειών και των αιρέσεων.
Είπαμε πριν τα λόγια του Χριστού, Έτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.
Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην Θεϊκή γνώση.
Απόστολοι, προφήτες διδάσκαλοι.
Και πάλι εδώ όπως ο Κύριος αποκαλύπτεται, έτσι και ο αντικείμενος προχωρεί την ψευδογνώση και χρησιμοποιεί για αυτόν τον λόγο και υποχείρια του που μετατρέπονται σε ψευδασπόστολους, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλους.
Για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητη υποχρέωση του κάθε Χριστιανού να χρησιμοποιεί την έφεση και τα χαρίσματα που έχει προς βοήθεια του αδελφού και προς Ευαγγελισμό και διάδοση της αληθείας.
Δεν φτάνει μόνο να μην γίνεις όργανο Σατάν, όταν θάψεις το τάλαντο, για να θυμηθούμε την παραβολή, έχει αδρανοποιηθεί κάποιος που μπορεί να φανεί χρήσιμος στον αδελφό του.
Άλλος με την έφεσή του φαίνεται χρήσιμος και προσφέρει υλική βοήθεια άλλος πνευματική βοήθεια.
Όμως προσοχή, εάν δεν είναι συστρατευμένος κάποιος μαζί με τον Χριστό δεν μπορεί να βοηθήσει κατά πως πρέπει, ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει τον εχθρό, διότι ούτε ξέρει πως να τον αντιμετωπίσει ούτε έχει τα όπλα για να το κάνει.
Είδαμε τι λέει ο απόστολος, ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου.
Ποια είναι η συστράτευση, η πανοπλία και τα όπλα ;
Η βάπτιση μας και η εισαγωγή στην Εκκλησία είναι η συστράτευση μας με τον Χριστό. Εν συνεχεία η τήρηση των εντολών του Χριστού και η πάλη εναντίων της αμαρτίας, είναι ο στίβος μάχης. Ο πνευματικός-ιερεύς, η μελέτη της Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας είναι ο εκπαιδευτής και ο οδηγός μάχης. Τα δε μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι τα όπλα.
Μην νομίζει κανείς ότι χωρίς αυτά θα πολεμήσει τον Διάβολο και ότι μόνος του θα του κηρύξει τον πόλεμο. Χωρίς τα παραπάνω βρισκόμαστε μέσα στην παγίδα του Διαβόλου.
Λέγει ο Χρυσόστομος: "ποιο λοιπόν είναι το κέρδος της παρθενίας και πολλών ιδρώτων όταν τις αγνοεί ο Δεσπότης; Και στις παρθένες το ίδιο λέγει "δεν σας γνωρίζω". Βλέπεις ότι όταν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού βρισκόμαστε στην παγίδα του Διαβόλου;"
Έτσι λοιπόν και εμείς εάν δεν έχουμε συστρατευθεί με τον Χριστό και δεν τηρούμε απόλυτα τα παραπάνω αν και φαίνεται ότι αγωνιζόμαστε, ο Δεσπότης μας αγνοεί, δηλαδή δεν μας αναγνωρίζει ως δικούς του στρατιώτες.
Και όταν ο Δεσπότης δεν μας αναγνωρίζει ως δικούς του στρατιώτες, μας αναγνωρίζει ο Διάβολος διότι, ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου