Σήμερα 10/8/16 μνήμη των πάπα Ξυστού, Ιερομάρτυρος Λαυρεντίου και Ιππολύτου. 
Σίξτος είναι παραφθορά του Ελληνικού ονόματος Ξυστός.


Το ποτήριο της Ευχαριστίας 
περιέχει κρασί και νερό

Πρώιμες μαρτυρίες
Νερό στην Θεία Ευχαριστία

Παραθέτουμε σε ξεχωριστό κεφάλαιο την πληροφορία που μας δίδει η πρώτη Εκκλησία για το ότι μπαίνει και νερό στο ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι Αποστολική παράδοση. 
Οι παρούσες μαρτυρίες εμπεριέχονται στο θέμα η Θεία Ευχαριστία ως θυσία μέρος 5 ον αλλά λόγω μεγάλης έκτασης της αναρτήσεως εκείνης παραδίδονται και χωριστά για ευκολότερη ανάγνωση.
Ξεκινώντας να πούμε ότι αυτή η πρακτική είναι παραδεδομένη από τους Αποστόλους στην Εκκλησία και φυσικά όπως είναι γνωστό συνεχίζεται έως τώρα στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, στην μοναδική Εκκλησία, αυτή που διατήρησε ανόθευτη την διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων.
Η Παπική "εκκλησία" είναι η σφετερίζουσα τον τίτλο Καθολική, στην πραγματικότητα είναι η "Καθολική εκκλησία του δήμου", δηλαδή μια συνάθροιση ατόμων υπό τον Πάπα.
Όπως ήδη αναφέραμε είναι Αποστολική εντολή ύδωρ να μπαίνει στο ποτήριο μαζί με το κρασί, έτσι βλέπουμε τον Ιουστίνο, 100-165μΧ, να μας ομιλεί για "ποτήριον ὕδατος καὶ κράματος·
Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι το κρασί ασχέτως εάν είναι νερωμένο ή όχι, στο ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας τοποθετείται και νερό. Έχοντας υπόψη αυτήν την πολύ πρώιμη μαρτυρία πρέπει να θεωρηθεί λανθασμένη η αιτιολόγηση ότι το νερό δεν είναι Αποστολική διαταγή και έμπαινε στο ποτήριο επειδή οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι θεωρούσαν την πόση άκρατου οίνου ως βαρβαρική συνήθεια ή ότι αυτή η πρακτική γινόταν απλώς για να μετριαστεί ο οινοπνευματικός βαθμός του οίνου. 
Η πληροφορία που μας δίδει αργότερα ο Ειρηναίος όχι μόνο επιβεβαιώνει ξανά το παραπάνω, ότι δηλαδή είναι Αποστολική εντολή, αλλά μας βεβαιώνει και διπλά την Ιερά Παράδοση. Ο Ειρηναίος αναφέρει για αυτούς που παρακολούθησαν τις δεύτερες διατάξεις των αποστόλων περί της Θείας Ευχαριστίας, "οι ταις δευτέραις των αποστόλων διατάξεσι παρηκολουθηκότες". 
Αυτό το λεχθέν αναφέρεται στο τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι Α' Κορινθίους 11:34, δεν είπε ο Απόστολος θα σας διατάξω στην Προς Κορινθίους Επιστολή και αυτά που θα σας λέω προφορικά είναι φλυαρίες, αλλά και τα δύο είναι διαταγές των Αποστόλων, διατάξομαι.
Εδώ πρώτιστα βλέπουμε καθαρά την επιβεβαίωση της Ιεράς Παραδόσεως και το ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γραπτής διδασκαλίας. Αυτή όχι μόνο φωτίζει διάφορα θέματα της Γραφής αλλά μας μεταφέρει και απαραίτητες για την ορθή λατρεία διδαχές.  
Έχουμε την βεβαίωση της Ιεράς Παραδόσεως δια μέσου των μαρτυριών οι οποίες μας λέγουν για την χρήση και νερού στην πρώτη Εκκλησία. Μια διδαχή η οποία είναι απαραίτητη στην ορθή λατρεία.  
Ο γραπτός λόγος μας λέγει οίνο και ο προφορικός για ύδωρ, έτσι και τα δύο, γραπτή και προφορική διδασκαλία είναι ισότιμα και συνθέτουν την ορθή διδασκαλία. Ή μπορούμε να πούμε ότι ο γραπτός λόγος αναφέρει το ύδωρ μυστικώς και ο προφορικός μας το κάνει εμφανές. Διάφορες ομάδες Γνωστικών χρησιμοποιούν μόνο νερό στο ποτήριο και ονομάστηκαν Υδροπαραστάτες όπως ο Εβίων, οπαδοί του οι Εβιωνίτες, ο Τατιανός Ασσύριος, αυτός ήταν ιδρυτής του εγκρατιτισμού, Εγκρατίτες, ο Μάνης οπαδοί του οι Μανιχαίοι και λοιποί Γνωστικοί. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όπως το σκέτο νερό είναι λάθος και συνιστά παρέκκλιση από την ορθή διδασκαλία, το ίδιο και ο σκέτος οίνος.
Στο ποτήριο μπαίνει ερυθρός οίνος ώστε να έχουμε ομοιότητα με το χρώμα του αίματος.
Ο Μάρκος, ένας πρώιμος Σατανιστής, δείτε Μάρκος στην ανάρτηση  
Θεία Ευχαριστία ως θυσία μέρος 5 ον, χρησιμοποιεί λευκό κρασί και το μετατρέπει σε κόκκινο είτε με κάποιο τρικ, είτε με την επίδραση δαιμονικών δυνάμεων ώστε να εντυπωσιάσει τους πλανεμένους από αυτόν.
Ο Κλήμης για το θέμα λέει ότι η Γραφή "διατάζει εμφανώς" και αναφέρεται στο ποτήριο με κρασί και νερό. Που διατάζει (τάττει), εμφανώς μάλιστα η Γραφή τον κεκραμένο οίνο, για τον οποίο μιλάνε όλοι τόσο πρώιμα και αποδέχεται η Εκκλησία; Οπότε παρότι ο αιρετικός διατείνεται ότι ερμηνεύει την Γραφή όχι μόνο δεν μπορεί να την ερμηνεύσει αλλά ούτε το εμφανές να καταλάβει δεν είναι ικανός.
Εκτός από την πρακτική που παρέδωσαν οι Απόστολοι το ότι οι στίχοι στις Παροιμίες 9,5 μιλάνε προφητικά για το νερό στο ποτήριο θα το δίδαξαν οι Απόστολοι στους πρώτους Χριστιανούς. Προφορικά τους αποκάλυψαν την ερμηνεία όπως έκανε ο Παύλος για άλλο θέμα, ἐν γὰρ τῷ Μωϋσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῷ Θεῷ; ἢ δι᾿ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη.
Το γραπτό του Ιουστίνου από το οποίο έχει παρατεθεί το πρώτο απόσπασμα είναι από τις αρχαιότερες Χριστιανικές απολογίες, πρέπει να έχει συγγραφεί γύρω στο 155 μΧ. Ο Ιουστίνος ανέλαβε την υπεράσπιση της Εκκλησίας, άρα έχει γίνει αποδεκτός από αυτήν όχι μόνο ως κατάλληλος για να το κάνει αλλά ταυτόχρονα και ως φορέας της γνήσιας διδαχής
Εμείς θα πιστέψουμε την Εκκλησία και τον Ειρηναίο, τον Κυπριανό, τον Κλήμη, τον Ιππόλυτο, τον Ιουστίνο, οι οποίοι ανέλαβαν την υπεράσπιση της και έμειναν στην συνείδηση των τότε Χριστιανών σαν ένθερμοι κήρυκες και υπερασπιστές της διδαχής ή θα πιστέψουμε τον κάθε ένα χτεσινό αποτυχημένο που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια την δική του αίρεση επειδή δεν του άρεσε στην αίρεση που ήταν πρωτύτερα;
ἔλθετε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων καὶ πίετε οἶνον, ὃν ἐκέρασα ὑμῖν·. Παροιμίες 9,5.
ἐκέρασα από το κεράννυμι-κεραννύω, δηλαδή, ανακατεύω, αναμιγνύω, εδώ κρασί με νερό. Κεκραμένος οίνος, κρασί με νερό, κεκραμένον ποτήριον, ποτήρι με κρασί νερωμένο.

Ιουστίνος 100 - 165
ἔπειτα προσφέρεται τῷ προεστῶτι τῶν ἀδελφῶν ἄρτος, καὶ ποτήριον ὕδατος καὶ κράματος· καὶ οὗτος, λαβὼν, αἶνον καὶ δόξαν τῷ Πατρὶ τῶν ὅλων διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίου ἀναπέμπει· καὶ εὐχαριστίαν ὑπὲρ τοῦ κατηξιῶσθαι τούτων παρ' αὐτοῦ ἐπὶ πολὺ ποιεῖται· οὗ συντελέσαντος τὰς εὐχὰς καὶ τὴν εὐχαριστίαν, πᾶς ὁ παρὼν λαὸς ἐπευφημεῖ λέγων· Ἀμήν. Τὸ δὲ ἀμὴν τῇ Ἑβραΐδι φωνῇ τὸ γένοιτο σημαίνει. Εὐχαριστήσαντος δὲ τοῦ προεστῶτος, καὶ ἐπευφημήσαντος παντὸς τοῦ λαοῦ, οἱ καλούμενοι παρ' ἡμῖν διάκονοι διδόασιν ἑκάστῳ τῶν παρόντων μεταλαβεῖν ἀπὸ τοῦ εὐχαριστηθέντος ἄρτου καὶ οἴνου καὶ ὕδατος, καὶ τοῖς οὐ παροῦσιν ἀποφέρουσι. Καὶ ἡ τροφὴ αὕτη καλεῖται παρ' ἡμῖν εὐχαριστία· ἧς οὐδενὶ ἄλλῳ μετασχεῖν ἐξόν ἐστιν ἢ τῷ πιστεύοντι ἀληθῆ εἶναι τὰ δεδιδαγμένα ὑφ' ἡμῶν, καὶ λουσαμένῳ τὸ ὑπὲρ ἀφέσεως ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ἀναγέννησιν λουτρόν, καὶ οὕτως βιοῦντι ὡς ὁ Χριστὸς παρέδωκεν.
Οὐ γὰρ ὡς κοινὸν ἄρτον οὐδὲ κοινὸν πόμα ταῦτα λαμβάνομεν· ἀλλ' ὃν τρόπον διὰ λόγου Θεοῦ σαρκοποιηθεὶς Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, καὶ σάρκα καὶ αἷμα ὑπὲρ σωτηρίας ἡμῶν ἔσχεν, οὕτως καὶ τὴν δι' εὐχῆς λόγου τοῦ παρ' αὐτοῦ εὐχαριστηθεῖσαν τροφήν, ἐξ ἧς αἷμα καὶ σάρκες κατὰ μεταβολὴν τρέφονται ἡμῶν, ἐκείνου τοῦ σαρκοποιηθέντος Ἰησοῦ καὶ σάρκα καὶ αἷμα ἐδιδάχθημεν εἶναι.

Ειρηναίος 130 - 202
Ὁπότε οὖν καὶ τὸ κεκραμένον ποτήριον καὶ ὁ γεγονὼς ἄρτος ἐπιδέχεται τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ γίνεται εὐχαριστία καὶ σῶμα Χριστοῦ, ἐκ τούτων τε αὔξει καὶ συνέστηκεν ἡ τῆς σαρκὸς ἡμῶν ὑπόστασις, πῶς δεκτικὴν μὴ εἶναι τὴν σάρκα λέγουσι τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, ἥτις ἐστὶ ζωὴ αἰώνιος, τὴν ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου τρεφομένην καὶ μέλος αὐτοῦ ὑπάρχουσαν;

Οι ταις δευτέραις των αποστόλων διατάξεσι παρηκολουθηκότες ίσασι, τον Κύριον νέαν προσφοράν εν τη Καινή Διαθήκη καθεστηκέναι κατά το Μαλαχίου του προφήτου.
Διότι από ανατολων ηλίου και εως δυσμών το όνομα μου δεδόξασται εν τοις έθνεσι και εν παντί τόπο θυμίαμα προσάγεται τω ονόματι μου και θυσία καθαρά, ώσπερ και ο Ιωάννης εν τη Αποκαλύψει λέγει·.

Σχόλιο: Η ευχαριστία είναι σώμα Χριστού ενώ η προφητεία του Μαλαχία κάνει λόγο για θυσιαστήριο και ο Ειρηναίος μας λέει ότι ομιλεί για την τωρινή εποχή, αυτήν της Καινής. Δηλαδή έχουμε θυσιαστήριο και κατ' επέκταση ειδική ιεροσύνη.

Κλήμης Αλεξανδρείας 150 - 215
έπειτα η άμπελος η αγία τον βότρυν εβλάστησεν τον προφητικόν, τούτο σημείον τοις εις ανάπαυσιν εκ της πλάνης πεπαιδαγωγημένοις ο μέγας βότρυς ο Λόγος ο υπέρ υμών θλιβείς, του αίματος της σταφυλής ύδατι κίρνασθαι εθελήσαντος του Λόγου, ως και το αίμα αυτού σωτηρία κίρναται.

αυτίκα ο εις αίρεσιν υποπεσών διέρχεται δι' ερημίας ανύδρου τον όντως όντα Θεόν καταλιπών, έρημος Θεού, ύδωρ άνυδρον ζητών την αοίκητον και δίψιον επερχόμενος γην, συνάγων χερσιν ακαρπίαν. Και τοις ενδεέσι φρενών παρακελεύομαι, λέγουσα φησιν η σοφία (εννοεί η σοφία του Σολομώντα, Παροιμίες κεφ. 9) τοίς αμφί τας αιρέσεις δηλονότι, άρτων κρυφίων ηδέως άψασθε, και ύδατος κλοπής γλυκερού, άρτο και ύδωρ ουκ επ΄άλλων τινών, αλλ' η επί τω άρτω και ύδατι κατά την προσφοράν, μη κατά τον κανόνα της Εκκλησίας, χρωμένων αιρέσεων, εμφανώς ταττούσης της Γραφής. Είσι γαρ οι και ύδωρ ψιλόν ευχαριστούσιν. 

Ιππόλυτος Ρώμης 170 - 235
Και εκέρασεν εις κρατήρα τον αυτής οίνον, εις την παρθένον την εαυτού θεότητα ενώσας τη σαρκί ως οίνον άκρατον, ο Σωτήρ εγεννήθη εξ αυτής ασυγχύτως Θεός και άνθρωπος. Και ητοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν, την επίγνωσιν της Αγίας Τριάδος κατεπαγγελομένην, και το τίμιον και άχραντον αυτού σώμα και αίμα, άπερ εν τη μυστική και θεία τραπέζη καθ' εκάστην επιτελούνται θυόμενα εις ανάμνησιν της αειμνήστου και πρώτης εκείνης τραπέζης του μυστικού θείου δείπνου. Το δε απέστειλε τους εαυτής δούλους η Σοφία, ο Χριστός δηλονότι, συγκαλούσα μετά υψηλού κηρύγματος. 
Ος εστιν άφρων, εκκλινάτω προς με, φάσκουσα, τους ιερούς αποστόλους πρόδηλον, τους ει τον σύμπαντα κόσμον διαδραμόντας και προσκαλέσαντας τα έθνη εις την εκείνου επίγνωσιν αληθώς τω υψηλώ και θείω τούτων κηρύγματι. Το δε και τοις ενδεέσι φρενών είπε, τοις μήπως κεκτημένοις της του αγίου Πνεύματος δύναμιν δηλονότι, έλθετε, φάγετε τον εμόν άρτον και πίετε οίνον ον κέκρακα υμίν, αυτού σάρκα και το τίμιον αυτού αίμα δέδωκεν ημίν, φησίν, εσθίειν και πίνειν εις άφεσιν αμαρτιών.

Κυπριανός 210 - 258
Επιπλέον το Άγιο Πνεύμα δια Σολομώντος προτυπώνει την θυσία του Κυρίου κάνοντας μνεία για το ολοκαυτωμένο θύμα, για το κρασί και τον άρτο, για τους Αποστόλους και το θυσιαστήριο, λέγοντας: Ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον καὶ ὑπήρεισε στύλους ἑπτά· ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς θύματα, ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς οἶνον καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν· ἀπέστειλε τοὺς ἑαυτῆς δούλους συγκαλοῦσα μετὰ ὑψηλοῦ κηρύγματος ἐπὶ κρατῆρα λέγουσα· ὅς ἐστιν ἄφρων, ἐκκλινάτω πρός με· καὶ τοῖς ἐνδεέσι φρενῶν εἶπεν· ἔλθετε φάγετε τῶν ἐμῶν ἄρτων καὶ πίετε οἶνον, ὃν ἐκέρασα ὑμῖν·. Δηλώνει το κρασί κεκραμένο, δηλαδή προλέγει με προφητική φωνή το ποτήριο του Κυρίου με το κρασί και το νερό


Μέθοδοι Σκοπιάς. 
Δανεισμός του επιτυχημένου modus operandi για να αυξηθούν οι οπαδοί της ΕΑΕΠ.
Ότι δεν συμφέρει (η μαρτυρία για ύδωρ) εξαφανίζεται και ότι συμφέρει (η λέξη σύμβολα) προστίθεται όπως γίνεται και στην ΜΝΚ και γενικώς στην εταιρεία Σκοπιά. 
Αργότερα έρχεται το "Νέο Φως" και αλλάζει η διδαχή. Πριν προστέθηκε η λέξη σύμβολα εκεί που δεν υπήρχε στο κείμενο αλλά τώρα το Νέο Φως διδάσκει ότι όσοι λένε σύμβολα θέλουν να υποβιβάσουν την Ευχαριστία.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου