Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης
Νεομάρτυρος Χρυσής
Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως

Παράκληση στην Παναγία Θεοτόκο 
για όσους ασθενούν 
Κανών ικετήριος προς την υπεραγίαν Θεοτόκον 
την Ζωοδόχο Πηγή
 Ψαλλόμενος υπέρ των νοσούντων


Ποιήμα Μητροφάνους επισκόπου Σμύρνης


Ωδή α'.
Ήχος πλ. δ'. Υγράν διοδεύσας.

Ναμάτων πηγήν σε πρεσβευτικών, γινώσκοντες πάντες, αναβλύζουσαν τοις πιστοίς, των ψυχών την ρώσιν και σωμάτων, απαύστως δοξάζομεν.

Υπέρ φύσιν Λόγον θεαρχικόν, τέτοκας Παρθένε, και την φύσιν εκ της θφοράς, ερρύσω διο με των αλόγων, και παρά φύσιν παθών ελευθέρωσον.

Νομάδες παθών με των σαρκικών, νυν περικυκλούσι, και συσφίγγουσι χαλεπώς, επίσκεψαι τάχει τον σον δούλον, και των κακούντων Παρ΄θένε διάσωσωον.

Ο πάσαν την κτίσιν ηνιοχών, και φέρων και σώζων, εν αγκάλαις αγνή ταις σαις, περιγεγραμμένος απεφάνθη, και των ανθρώπων το γέονος ανέπλασεν.Ωδή γ'. Συ ει το στερέωμα

Κοίμισον τον τάραχον, της συνεχούσης με Δέσποινα, νύν χαλεπής, νόσου και πταισμάτων, καιπαθών ελευθ΄λερωσον.

Τλαχυνον επίσκεψαι, νοσηλευόμενον Άχραντε, και της δεινής, αλγηδόνος ρύσαι, και παντοία με θλίψεως.

Άφατον το πέλαγος, των οικτιρμών των σων Άχραντε, σων πρεσβειών, επ' εμοί και ρύσαι, πειρασμών τε και θλίψεων.Ωδή δ'. Εισακήκοα Κύριε.

Ιλαστήριον πάντοτε, την εμήν καρδίαν δείξον Πανάχραντε, των αγίων ενθυμήσεων, και πλημμελημάτων καθαρτήριον.

Σωτηρίαν παράσχου μοι, την κατά ψυχήν και σώμα Πανάμωμε, και νοσουντιδος την ίασιν, και των οδυνών την απολύτρωσιν.

Μεθοδίας κατάργησον, των πονηροτάτων δαιμόνων Άχραντε, και παθών την απανάστασιν, και τοις ασθενούσι ρώσιν δώρησαι.

Εκ της μητρός σου Πάναγνε, της δικαιοσύνης ήλιες έλαμψε, και τον κόσμον κατελάμπρυνεν, ου ταις θείαις αίγλαις καμέ φώτισον.


Ωδή ε'. Ίνα τι με απώσω.

Λέλυνται τω σω τόκω, τα δεσμά του θανάτου και απελήλαται, της φθοράς το κράτος, Παναγία παρθένε πανύμνητε, διο λύσον τάχει, και των εμών αμαρτημάτων, τας σειράς και τα βάρη των θλίψεων.

Πονηρίας δαιμόνων, και ακίας ανθρώπων ρύσαι με Δέσποινα, και ψυχής την νόσον, και του σώματος θάττον θεράπευσον· η τεκούσαν μόνη, πάσης σαρκός και των πνευμάτων, ιατρών και σωτήρα και Κύριον.

Ως λαβίδα του θείου, άνθρακος Πανάχραντε καθικευτέω σε, καταφλέξαι πάσαν, εμπαθή του σου δούλου διάθεσιν· και και τας ασθενείας, τας χαλεπάς και δυσφορήτους, και ξηραίναι χειμάρρους των θλίψεων.

Σωτηρίαν σε πάσιν, ο Υιός σου παρέσχε πάναγνε Δέσποινα, τοις πεπιστευκόσιν, εις αυτόν και Θεόν καταγγέλουσι· σεσωματωμένωον, εκ σου σαφώς με σώσον, εκ ποικίλων κινδύνων και θλίψεων.Ωδή στ'. Ιλάστητι μοι Σωτήρ.

Επίβλεψον επ' εμέ, ιλέω όμματι Δέσποινα, και νοσημάτων δεινών, εκλυτυρώσαι τάχιον, και πάσης κακώσεως, νυν προσδοκωμένης, και παγίδος και συμπτώσεω.

Σκαιότητος γνωικής, και φυσικιής εμπαθείας με, και φθόνου των δυσμενών, καιπάσης φαυλότητος, Παναγία δέσποινα, καικακίας ρύσαι, της του βίου σαις δεήσεσιν.

Ο διαπλάσας ημάς, εν σοι Παρθένε διέπλασται, την φύσιν εκ της φοράς, των βροτών ρυόμενος, καμέ τίνυν λύτρωσαι των περιτυχόντων, πειρασμών ταςι σαςι δεήσεσιν.

Ο φλογερός ουρανός, και θρόνος όντως πυρίμορφος, ο έμφυχος του Χριστού παράδεισος Άχρανβτρε, η στάμνος η παγχρυσος, της χωής το μάννα, ζωής θείας με αξίωσον.Κάθισμα
Ήχος πλ. δ'. Το προσταχθέν.
 
Το αλατόμητον πιστοί και θείον όρος, το καθαρότατον παλάτιον του Λόγου, τον πυρίμορφον θρόνον του παμβασιλέως· την τράπεζαν και λυχνίαν την χρυσαυγή, την γέφυραν την μετάγουσαν προς ζωήν την ουράνιον κλίμακα, την Θεοτόκον Μαριάμ, υμνήσομεν κραυγάζοντες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.Ωδή ζ'. Οι εκ της Ιουδαίας.

Στάμνος άψυχος πάλαι, σε την έμψυχον στάμνον εδήλου Δέσποινα, ζωής γαρ μάννα φέρεις, Χριστόν τον του θανάτου, την πικρίαν αμβλύναντα, τον αληθή γλυκασμόν, και φωτισμόν του κόσμου.

Μη αρπάση ως λέον, ο εχθρός την ψυχήν μου ο θηριότροπος, μη όντος λυτρουμένουθ και σώζοντος Παρθένε, λυτρωτήν γαρ σε κέκτημαι, την τον σωτήρα Χριστόν, και λυτρωτήν τεκούσαν.

Μακαρία Παρθένα, καταφύγιον πάντων των θλιβομένων πιστών, παντοίας επηρείας, και λύπης  και κακίας, των φθονούντων με λύτρωσαι, και των πταισμάτων πολλών, και ων ποικίλλων νόσων.

Η τον βότρυν τεκούσα, της ζωής Θεοτόκε τον αγεώργητον, αξίωσον καρπούς με, προσφέρειν μετανοίας τω Υιώ σου κραυγάζοντα, ο των πατέρων ημών, Θεός ευλογητός ει.
Ωδή η'. Επταπλασίως κάμινον.
 
Τα μεγαλεία Πάναγνε, των ποικίλων θαυμάτων σου, πάντες εκβοώμεν, οι πιστώς προστρέχοντες, ταις σαις αντιλήψεσιν αλλά και νυν με νοσπου δεινήξς, και των ψυχικών, και σαρκικών αλγημάτων· απάλλαξον και δείξον, ερρωμένον κατ' άμφω, δοξάζειν τον υιόν σου Χριστόν εις τους αιώνας.

Ραγδαιότατως έπνευσαν, των φθονούντων οι άνεμοι, και των δυσχερών οι ποτεμοί προσέκρουσαν, σφοδρώς τη οικίας μου, τη νοητή Παρθένε αγνή, αλλ' ώσπερ αφρόν, κυμαινομένης θαλάσσης· διάλυσον την ρύμην, των λυπούντων απάντων, και δός μοι σαις πρεσβείες γαλήνην εις αιώνας.

Ο διαπλάσας πήλινον ανδιράντα, τον άνθρωπον, είτα και ψυχήν αυτώ ενθείς αθάνατον, εν σοι διαπλάττεται, και αναπλάτει πάλιν αυτόν, ον μοι ευμενη, και ευδιάλλακτον δείξον· Παρθένε σαις πρεσβείας, και την ρώσιν παράσχου, και πάντων των θλιβόντων την λύτρωσιν συντόμως.

Φωτοβολείς εκάστοτε, τοις το φως το ανέσπερον, ανατέταλκέναι εκ της σης Πανάχραντε, νηδύος δοξάζουσι, και απ οφόβου νυκτεριξού, και δαιμονικής, και σκοτεινής απαλλάτεις· ενέδρας τους σους δουλλους, εξ' ων ρύθσαι και σώσον, κανμέ των συνεχόντων δεινών ταίς σαίς πρεσβείαις.Ωδή θ'. Κυρίως Θεοτόκον.

Ανύψωσον το κέρας, το της Εκκλησίας, ακι τοις πιστοίς κατ΄εθνών δε παράσχου ισχύν, και βασιλέων τα σκήπτρα Αγνή κραταίωσον.

Νωθείς και παρειμένας και νενικημένας, παρεμβολάς αλλοφύλων Παρθένε αγφνή, τας τους πολέμους θελούσας θάττον απόφηνον.

Η μόνη συμμαχία, των σε γεραιρόντων, Χριστιανών Ορθοδόξων πρεσβείας ταις σαίς, αγαρηνούς οπλοφόρους τάχχει καταίσχυνον.

Συνέτισον Παρθένε, των πιστών χορείας, και κατ' εχθρών αοράτων και ορατών, κατευοδώσασα σώσον εκ πάσης θλίψεως.

Απολυτίκιον. Ήχος α'. Της ερήμου πολίτης.

Δεύτε των νόσων παντοίων πάντες οχλούμενοι, τη Πηγή της Παρθένου πίστει προσέλθωμεν· παρέχει γαρ πάσι δαψιλώς, ναμάτων ζωηρρήτων δωρεάς, και πλουσίως διανέμει, τοις πιστοίς τα ιάματα. Δόξα σοι, ω πανάσπιλε αγνή, δόξα τη Ζωοδόχο σου Πήγη, δόξα σοι τη ελπίδι των ψυχών ημών.
 1. Παράκληση ευχαριστήρια στην Παναγία - Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
 2. Παράκληση στην Παναγία για κάθε ασθένεια - Αγίου Ιωάννου επισκόπου Ευχαΐτων
 3. Παράκληση στην Παναγία για όσους ασθενούν - Μητροφάνους Επισκόπου Σμύρνης
 4. Παράκληση στους οσίους Παρθένιο και Ευμένιο 
 5. Τα 24 μεγαλυνάρια του Αγίου Νεκταρίου
 6. Παράκληση στην Παναγία για κάθε θλίψη - Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
 7. Παράκληση στην Παναγία για νοσούντες - Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
 8. Προσευχή νυκτερινή στον Κύριο - Αγίου Αναστασίου Σιναΐτου
 9. Παράκληση στην Μεταμόρφωση του Κυρίου - Ιακώβου μοναχού
 10. Παράκληση αγίου Μύρωνος - Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
 11. Παράκληση στους αγίους που ήταν στρατιωτικοί 
 12. Προσευχή κατά αισχρών και πονηρών λογισμών  
 13. Παράκληση στην Παναγία για ασθενείς    0 σχόλια:

   Δημοσίευση σχολίου