Προσαγόρευση Θεοτόκος
Προσαγόρευση Θεοτόκος 

γέροντος Δανιήλ Γούβαλη


Από την παρθένο Μαρία γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, όπως σημειώνει σύμβολο της πίστεως
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα και όπως γράφει η προς Γαλάτας επιστολή δ,4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον.Ο Υιός του Θεού χωρίς να χάσει την Θεϊκή του φύση γνώρισε και δευτέρα γέννηση, γενόμενος εκ γυναικός, δυο γεννήσεις λοιπόν άρα και δυο φύσεις.
Η πρώτη γέννηση αφορά την Θεϊκή φύση και η δευτέρα την ανθρώπινη.
Η δευτέρα γέννηση χαρακτηρίζεται στην Γραφή ως γέννηση κατά σάρκα, στο α κεφάλαιο του κατά Ιωάννη ευαγγελίου διαβάζουμε καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο α,14.
Στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής είναι γραμμένο τοῦ γενομένου ἐκ σπέρματος Δαυῒδ κατὰ σάρκα α,3. Λοιπόν όταν εμείς λέμε ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος εννοούμε ότι γέννησε τον Υιό του Θεού κατά σάρκα, δηλαδή κατά την ανθρώπινη φύση του.
Το πρόσωπο όμως που γέννησε είναι Θεός αληθινός ομοούσιος προς τον Πατέρα και προς το Άγιο Πνεύμα και αφού το τεχθέν είναι Θεός η μητέρα του είναι Θεοτόκος. Εάν βέβαια γινόταν άνθρωπος ένας άγγελος τότε θα ονομαζόταν αγγελοτόκος.
Όταν λέμε Θεάνθρωπος Ιησούς εννοούμε δυο φύσεις ενωμένες σε ένα πρόσωπο κατά τρόπο ασυγχιτο και αχώριστο και η Θεϊκή φύση και η ανθρώπινη ανήκουν σε ένα πρόσωπο στον Υιό του Θεού για αυτό η Παναγία ονομάζεται Θεοτόκος.
Αν οι δυο φύσεις ανήκαν σε δυο πρόσωπα τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά τότε θα μιλούσαμε όπως οι αιρετικοί Νεστοριανοί, εμείς όμως ομιλούμε για ένα πρόσωπο.
Μάλιστα αυτό το πρόσωπο, για να θυμηθούμε την προς Εβραίους επιστολή, κατά την Θεϊκή του φύση είναι χωρίς μητέρα και κατά την ανθρώπινη χωρίς πατέρα, αυτά τα σημειώνει εκεί ο απόστολος Παύλος ερμηνεύοντας την προτύπωση του Μελχισεδέκ.
Ο Μελχισεδέκ σύγχρονος του Αβραάμ βασιλεύς της Σαλήμ συγχρόνως και βασιλεύς και ιερεύς προτυπώνει σε πολλά σημεία τον Ιησού Χριστό η Αγία Γραφή αποσιωπά τον πατέρα και την μητέρα του Μελχισεδέκ τον εμφανίζει χωρίς πατέρα και μητέρα, δηλαδή σκοπίμως αποσιωπά να αναγράψει τα ονόματά τους πράγμα που δεν το κάνει για τον άλλο ιερέα τον Ααρών, για να προτυπώσει έτσι ότι ο Μεσσίας θα είναι απάτωρ και αμήτωρ.
Και πράγματι ο Ιησούς Χριστός σαν Θεός δεν έχει μητέρα και σαν άνθρωπος δεν έχει πατέρα, σε ένα και το αυτό πρόσωπο ανήκουν αυτοί οι δυο χαρακτηρισμοί.
Απάτωρας και αμήτωρας, εκείνος που είναι απάτωρ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ίδιος είναι και αμήτωρ, δηλαδή Θεός. Δεν έχουμε να κάνουμε με δυο πρόσωπα, δεν δικαιώνονται λοιπόν όσοι ακολουθούν τους Νεστοριανούς, όσοι σαν αυτούς παρομοιάζουν τις δυο φύσεις του Χριστού με δυο σανίδες την μια πλάι στην άλλη, όσοι αρνούνται την ονομασία Θεοτόκος.
Ας έλθουμε όμως και στην Αγία Γραφή αφού οι αιρετικοί επιμένουν σε Βιβλικές μαρτυρίες.
Θα σταθούμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Η αγία Ελισάβετ, η μητέρα του Προδρόμου, όπως και κάθε Ιουδαία και κάθε Ιουδαίος πριν εμφανιστεί ο Χριστός όταν έλεγε ο Κύριος μου εννοούσε τον αληθινό Θεό, τον Θεό που είχε λατρεύσει ο Αβραάμ ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, δεν μπορούσε να εκφραστεί έτσι και να εννοεί κάτι άλλο, λοιπόν, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά η Παρθένος Μαρία ενώ εγκυμονούσε τον Χριστό επισκέφθηκε την Ελισάβετ στο χωριό της στην περιοχή της ορεινής Ιουδαίας και στο σπίτι της. Τότε η Ελισάβετ η οποία μάλιστα ήταν έγκυος στον Ιωάννη εμπνεύστηκε από το Άγιο Πνεύμα και καλωσόρισε την Παναγία κραυγάζοντας, από πού ήταν αυτό να με επισκεφθεί η μητέρα του Κυρίου μου; α,43 καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός με; Αν ο κυοφορούμενος Ιησούς Χριστός δεν ήταν Θεός ποτέ μα ποτέ η Ελισάβετ δεν θα έλεγε ένα τέτοιο λόγο, ποτέ το Άγιο Πνεύμα από το οποίο ἐπλήσθη εκείνη την στιγμή δεν θα της έβαζε στο στόμα τέτοια λόγια.
Μητέρα του Κυρίου λοιπόν η Παναγία, μητέρα του Θεού, Θεοτόκος.
Στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολυάριθμα χωρία στα οποία ο Ιησούς Χριστός ονομάζεται Θεός εφόσον ο Υιός είναι Θεός η μητέρα κατά φυσικό λόγο είναι Θεοτόκος για αυτό και η Εκκλησία ανυμνώντας τα ανυπέρβλητα μεγαλεία της, μελωδεί "την όντως Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν".

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου