Ρήματα ζωής αιωνίου


Ρήματα ζωής αιωνίου

Παράκληση αγίου Εφραίμ

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ευαρεστήσας τω Θεώ αθλοφόρε και δι' ασκήσεως λευκάνας Σου τον χιτώνα και χάριν ενδυσάμενος του Αγίου Πνεύματος Πάτερ προθύμως εισεχώρησας μαρτυρίου αγώνας και ως Αγνή περιστερά ένθα τα σκηνώματα κατεπαύθης Αγίων, ένθα αναμέλπουσι τον Τρισάγιο Ύμνον. Διο Εφραίμ θαυματουργέ, μη διαλείπης πρεσβεύων προς Κύριον (δις)

Δόξα  
Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν.... 
 
Και Νυν
Ου σιωπήσωμεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλείν οι ανάξιοι, ειμή γαρ συ προΐστασο πρεσβεύουσα, τις ημάς ερρύσατο εκ τοσούτων κινδύνων; Τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους; Ουκ αποστώμεν Δέσποινα εκ σου, σους γαρ δούλους σώζεις αεί εκ παντοίων δεινών.

Ο 50ος Ψαλμός

Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Επί πλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με.ότι την ανομίαν μου εγώ γιγνώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου έστι δια παντός, σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου εποίησα, όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε. Ιδού γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα τα αδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι. Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσονται οστέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου. Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρύσαι με εξ αιμάτων, ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αινεσίν σου. Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Δόξα. και νυν. Αλληλούϊα.
Ωδή α’. Ήχος πλ. δ' ο ειρμός
Υγράν διοδεύσας, ωσεί ξηράν, και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ο Ισραηλίτης ανεβόα, τω λυτρωτή και Θεώ ημών άσωμεν.
 
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Πολλοίς συνεχόμενος συμφοραίς ασθενείαις πικραίς και τυραννικαίς, πίστει προσέρχομαι τη σορώ σου, ίασαι με Άγιε τη μεσιτεία σου.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Εδόθει σοι χάρις παρά Θεού, θεραπεύειν τας νόσους των ποικίλων ασθενειών, έγειρόν κείμενον χαλεπής, ασθενείας, όπως δοξάζω σε, Άγιε Εφραίμ, τον σωτήρα μου.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Βυθώ αμαρτίας περιπεσών, εξ εχθρών αοράτων και ορατών, ίασιν παράσχου μοι τω σω ικέτη, μετά δακρύων βοά σοι ο δούλος σου.
 
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Δέσποινα Παρθένε Μήτηρ Θεού, μη παύσης πρεσβεύειν υπέρ εμού του αμαρτωλού, ως ένδοξος Μητέρα του Υψίστου, ίνα ελεήση με και σώσει με εκ των πολυχρονίων μου νόσων Πανάμωμε.
 
Ωδή γ’.
Ουρανίας αψίδος, οροφουργέ Κύριε και της Εκκλησίας δομήτορ, συ με στερέωσον, εν τη αγάπη τη ση, των εφετών η ακρότης, των πιστών το στήριγμα, μόνε Φιλάνθρωπε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Απορήσας εις τέλος οδυνηρώς κράζω σοι, πρόφθασον Εφραίμ των βοώντων σοι και την αγίαν σου χείρα έκτεινον, έγειρόν με της κλίνης και την υγείαν παράσχου μοι τω δούλω σου άγιε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Αμαρτιών μου τω βάρει νυνί συνέχομαι και τω πελάγει των θλίψεων όλων εκτίων με, πρόφθασον θερμή σου ικεσία και τον πολέμιον νυν εξολόθρευσον και εις τέλος εξαφάνισον όσιε, πατήρ ημών Εφραίμ ιερώτατε και γαλήνην παράσχου τη καρδία μου.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ιάσεων πηγή υπάρχεις ανεξάντλητος Εφραίμ ιερουργέ των αγγέλων ισάγγελε, όθεν υμνούμεν σου τους αγώνας και τα θεία μαρτύρια, α υπέστης δια Χριστόν τον Νυμφίον, ον απαύστως ικέτευε όσιε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.
 
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Χαλεπαίς αρρωστείαις νυν περιπέπτωκα Υπεραγία Παρθένε συ μοι βοήθησον την ελπίδα μου εις σε ανατέθηκα, ο ταπεινός, μη με παρίδης Αγαθή Δέσποινα, σώσον με Αγνή τω Υιώ σου, όπως ρυσθήσομαι της κολάσεως.

Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε ότι πάντες μετά Θεόν εις σε καταφεύγομεν, ως άρρηκτον τείχος και προστασίαν.

Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.

Είτα μνημονεύει ο Ιερεύς δι' ους η παράκλησης γίνεται και ημείς ψάλλομεν :
Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησόν με τον αμαρτωλόν. (12κις)

ΚΑΘΙΣΜΑ Ήχος β’
Ιάσεων πηγή υπάρχεις ανεξάντλητος Εφραίμ Ιερουργέ των αγγέλων ισάγγελε, όθεν υμνούμεν σου τους αγώνας και τα θεία μαρτύρια, α υπέστης δια Χριστόν τον Νυμφίον, 'όν απαύστως ικέτευε όσιε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

Δόξα Πατρί Και νυν
Πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον, ελέους πηγή, του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοώμεν σοι Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, και εκ κινδύνων λύτρωσε ημάς, η μόνη ταχέως προστατεύουσα.

Ωδή δ'. Ο ειρμός
Εισακήκοα Κύριε της οικονομίας σου το μυστήριο, κατανόησα τα έργα σου και δόξασα σου την Θεότητα.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Της ψυχής μου το άστατο συ κυβερνήτης γενού μοι αοίδιμε, συ κατεύνασον τον τάραχο και γαλήνην παράσχου τη καρδία μου.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Σε επικαλούμαι Άγιε Εφραίμ ιερωτάτε, συ γενού μοι βοηθός της ταλαιπώρουμου ψυχής, σε επικαλούμαι εν νυκτί και εν ημέρα πρόφθασον άγιε Εφραίμ και σώσον τον δούλον σου της παρούσης ανάγκης.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Θεοτόκε Παρθένε μη παρίδης ημάς τους αθλίως κινδυνεύοντας, λύτρωσαι ημάς από πάσης αμαρτίας και πάσης ασθενείας πικράς.
 
Ωδή ε'
Φώτισον ημάς, τοις προστάγμασί σου Κύριε, και τω βραχίονί σου τω υψηλώ, την σην ειρήνην παράσχου ημίν Φιλάνθρωπε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Ελέησον Άγιε του Θεού. Εφραίμ θαυματουργέ ιερωτάτε και οδήγησον ημάς επί λιμένα θελήματος του Υψίστου όπως ψάλλομεν, Αλληλούϊα.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Στήριξον ημάς επί πέτραν της πίστεως δι' ην ήθλησας Μακάριε και τω αίματί σου τω αγίω εστήριξας την Εκκλησίαν του Χριστού και τας σαλευομένας καρδίας ημών άγιε Εφραίμ.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Μη παρίδης ημών τας δεήσεις άγιε του Θεού, θεράπων, ιερουργέ Εφραίμ ιερώτατε, γνήσιε φίλε του Χριστού σου δεόμεθα και σε παρακαλούμε μη παύσης πρεσβεύων υπέρ των ψυχών ημών.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Χαίρε Θεοτόκε Δέσποινα η πάντων χαρά, η ελπίς η ακαταίσχυντος, χαίρε Μαρία Άχραντε των επικαλουμένων η βοήθεια, χαίρε των ψυχών ημών η Θεία παράκλησις.
 
Ωδή στ'
Την δέησιν εκχεώ προς Κύριον, και αυτώ απαγγελώ μου τας θλίψεις, ότι κακών η ψυχή μου επλήσθη, και η ζωή μου τω άδη προσήγγισε και δέομαι ως Ιωνάς. εκ φθοράς ο Θεός με ανάγαγε.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Την δέησή μου δέξαι την πενιχράν και τα δάκρυά μου άγιε μη παραβλέψης, ότι η ασθένεια της ψυχής και του σώματος έως άδου κατεβίβασαν την ζωήν μου, αλλ' ως συμπαθής τε ιατρός και ελεήμων, ίασιν παράσχου τω ικέτη σου.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Παρρησίαν μεγίστην προς τον Δεσπότην πλουτείς ιερώτατε αίτησαι ειρήνην τω κόσμω και την υγείαν παράσχου τοις δούλοις σου άγιε, έγειρόν με της κλίνης ίνα σε κατά χρέος υμνώ τον σωτήρα μου.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Διάσωσον από παντοίων νόσων τους δούλους σου Άγιε εφραίμ ιερωτάτε, ότι πολλήν την παρρησίαν πλουτείς, διο μη παρίδης ημάς κινδύνων ιερωτάτε.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Επίβλεψον εν ευμενεία Πανύμνητε Θεοτόκε επί την εμήν χαλεπήν του σώματος κάκωσιν και ίασαι της ψυχής μου το άλγος.
 
Ο Ιερεύς μνημονεύει ως δεδήλωται, μετά την εκφώνησιν
 
ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
Ήχος β’
Προστάτης θερμός των επικαλουμένων σε, υπάρχεις Εφραίμ οσίων εγκαλλώπισμα, μη παρίδης τας δεήσεις των δούλων σου, αλλά πρόφθασον ως συμπαθής εις την βοήθεια ημών των εν χαλεπαίς ασθενείαις κατακειμένων, ίνα πόθω βοώμεν ο Θεός ημών δόξα σοι.

το Α' Αντίφωνον των αναβαθμών του Ήχου δ’
Εκ νεότητός μου πολλά πολεμεί με πάθη, αλλ' αυτός αντιλαβού και σώσον Σωτήρ μου (δις).
 
Οι μισούντες Σιών, αισχυνθήτε από του Κυρίου ως χόρτος γαρ πυρί, έσεσθε απεξηραμμένοι (δις).
 
Δόξα Πατρί
Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή ζωούται, και καθάρσει υψούται λαμπρύνεται, τη Τριαδική Μονάδι, Ιεροκρυφίως.
 
Και νυν
Αγίω Πνεύματι αναβλύζει, τα της χάριτος ρείθρα, αρδεύοντα, άπασαν την κτίσιν, προς ζωογονίαν.
 
Και ευθύς το προκείμενον
Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και πρόσεσχε μοι (δις).

Στιχ. ε'. Και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου.

Ευαγγέλιον εκ του κατά Ματθαίον
Τω καιρώ εκείνω προσκαλεσάμενος ο Ιησούς τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε αυτά εκβάλλειν και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων εις οδόν εθνών μη απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μη εισέλθητε, πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Δόξα Πατρί
Ταις του σου Οσίου πρεσβείαις ελεήμων εξάλειφον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.
 
Και νυν
Ταις της Θεοτόκου πρεσβείαις ελεήμων εξάλειφον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.
Ελεήμων ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου, εξάλειψον το ανόμημά μου.

Μη αποστερήσης με τον πλανηθέντα απάτη του δολίου δράκοντος του ποτέ εξώσαντος τους προπάτορας, θλίψεις με εκύκλωσαν και χαλεπαίς ασθένιαι και ουκ έχω πλην σου άλλην καταφυγήν και βοήθειαν και παραμυθίαν ο άθλιος προς σε καταφεύγω τον μέγα της ψυχής μου ιατρόν, Εφραίμ οσίων το καύχημα, μη εγκαταλείπης με.

Ουδείς προστρέχων επί σε κατησχυμμένος από σου εκπορεύεται εάν μη λάβη την θεραπείαν, δια τούτο εν πίστει θερμή βοά ο δούλος σου ελέησόν με.

Μετανοώ και βοώ εκ βάθους μου της καρδίας ημαρτον, ελέησόν με άγιέ μου Εφραίμ τον ανάξιον ικέτην σου, και παράσχου μοι την ίασιν της ψυχής και του σώματος.

Ο Ιερεύς
Σώσον ο Θεός τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψαι τον κόσμον σου εν ελέει και οικτιρμοίς ύψωσον κέρας χριστιανών Ορθοδόξων και κατάπεμψον ημίν πλούσια τα ελέη σου, πρεσβείαις της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίαις των Τιμίων επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, Ικεσίαις του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων των εν Αγίοις Πατέρων ημών μεγάλων Ιεραρχών και Οικομενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του εν Αγίοις πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού. Των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας ενδόξου και Αθληφόρου Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου του νέου Ομολογητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, του Αγίου (της ημέρας) και πάντων των Αγίων.

Ικετεύομεν σε, μόνε Πολυέλεε Κύριε επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεομένων σου και ελέησον ημάς.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Υιέ Θεού ελέησόν μας τους αμαρτωλούς (12κις)

Ωδή ζ’
 
Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Οι εκ Ιουδαίας καταντήσαντες παίδες εν Βαβυλώνι ποτέ, τη πίστει της Τριάδος, την φλόγα της καμίνου, κατεπάτησαν ψάλλοντες, ο των πατέρων ημών Θεός, ευλογητός ει.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Συ περιπολεύων εν παρρησία, πολλή, παρά τω θρόνω της Αγίας Τριάδος, μέμνησο υπέρ ειρήνης τού κόσμου και σωτηρίας ημών των αμαρτωλών και την Ορθόδοξον ημών πίστιν κράττεινον, όπως ψάλλομεν απαύστως ο Θεός ημών δόξα σοι.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Οι εκ των ποικίλων, αμαρτιών καταντήσαντες πτώμα ελεεινόν και πανάθλιον και ουκ ισχύομεν ατένισαι προς σε, άγιε του Θεού Εφραίμ μακάριε αλλ' εξανάστησον ημάς εκ της αρρωστίας ημών, όπως ψάλλομεν. ο Θεός ημών δόξα σοι.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Οι ανάξιοι δούλοι σου άγιε Εφραίμ σου δεόμεθα, μη απορρίψης τας δεήσεις ημών των εν νυκτί και εν ημέρα βοώντων προς σε αλλ' εισάκουσον ημών φόβω και πόθω εν κατανύξει βοώντων την Ορθόδοξον ημών πίστιν κραταίωσον, ην και ήθλησας μέχρις αίματος άγιε.
 
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Κεχαριτωμένη Κυρία Θεοτόκε, η χαρά των Αγγέλων και των Αγίων πάντων η τρυφή και ημών των αμαρτωλών το προσφύγιον και η ελπίς, σου δεόμεθα Υπεραγία μου Πανάμωμε μετά του Οσίου μου πατρός Εφραίμ του Ιερομάρτυρος, πρεσβεύσατε υπέρ ειρήνης τού κόσμου και εκκλησίας την ομόνοιαν.
 
Ωδή η'
Τον Βασιλέα των ουρανών ον υμνούσι, στρατιαί των Αγγέλων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Τον αριστέα της πίστεως εν ωδαίς και ύμνοις μεγαλύνομεν πιστοί, ότι κατήργησε τας επινοίας των παρανόμων διο ψάλλομεν, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Τον εν ουρανίοις σκηνώμασι μετ' αγγέλων αυλιζόμενος, εν ωδαίς και ύμνοις, μεγαλύνομεν Εφραίμ τον γενναίον του Χριστού οπλίτην και αθλητήν, τον απαύστως πρεσβεύοντα, του σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Συνάχθητε πάντων των μαρτύρων και ασκητών ο σύλλογος, μετά του ιερομάρτυρος Εφραίμ του θεόφρονος και ως παριστάμενοι τη Αγία Τριάδι, απαύστως πρεσβεύσατε υπέρ ειρήνης του κόσμου και εκκλησίας την κραταίωσιν.
 
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Την Βασίλισσαν των ουρανών ανυμνούσιν οι χοροί των αγγέλων απαύστως, μετά των Οσίων, τα τάγματα δοξάζουσι, ων συν αυτοίς, Υπεραγία Θεοτόκε μου, ικέτευε μετά Εφραίμ του ιερομάρτυρος, την Ορθόδοξον πίστιν κρατύνεσθαι και σώσον τας ψυχάς ημών.

Ωδή θ'. Ο ειρμός
Κυρίως Θεοτόκον, σε ομολογούμεν οι δια σου σεσωσμένοι Παρθένε Αγνή, συν ασωμάτοις χορείαις σε μεγαλύνομεν.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Θεόφρον Θεοφόρε, σε ανυμνολογούμεν οι δια σου σεσωσμένοι εκ των ποικίλων ασθενειών, όθεν σε πόθω, Εφραίμ μακαρίζομεν.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Αινούμεν, ευλογούμεν, τον Κύριον της δόξης, τον δοξάσαντα πάτερ Εφραίμ την μνήμην σου, συ γαρ υπάρχεις μαρτύρων η δόξα και των μοναστών το εγκαλλώπισμα.

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών
Και γόνυ κλίνω, πάτερ Εφραίμ, βοήθησόν με, μετά δακρύων βοά σοι ο δούλος σου, δέξου μικράν υμνωδίαν και σώσον με άγιε.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Δεσπότην τετοκυΐα, τον Κύριον της δόξης, σε ανυμνούμεν Υπέραγνε Δέσποινα, των Ορθοδόξων υπάρχεις μητέρα και καύχημα.

Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Αειμακάριστον και Παναμώμητον, και Μητέρα του Θεού ημών. Την Τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
 
Μεγαλυνάρια
 
Χαίροις της μονής μας θείος φρουρός και των μοναζόντων στυλοβάτης ο φαεινός, χαίροις των λειψάνων η θεία μυροθήκη, δι' ων και τας ιάσεις Εφραίμ λαμβάνομεν.
 
Χαίροις ασθενούντων ο ιατρός, χαίροις των θαυμάτων ο αείρροος ποταμός, χαίροις της ψυχής μου το καύχημα το μέγα, Εφραίμ θαυματοφόρε, σκέπε την ποίμνην σου.

Εφραίμ των αγγέλων η χαρμονή, πάντων των αγίων, η χαρά και η καλλονή, ικετεύομεν σε, περίζωσε μονήν σου, εις ην ήσκησας πόθω και σεπτού μαρτυρίου τετύχηκας.

Υψώθης εις δένδρον ως εις σταυρόν, μιμούμενος τον Θεόν σου, τον Δεσπότην και Λυτρωτήν, δι' ού υπέστης μάκαρ, κατάφλεξιν γαστρός σου, συντρίβων την γαστέρα του αρχαίκακου εχθρού.

Τον Ιερομάρτυρα του Χριστού, ασκητών το κλέος και μαρτύρων την καλλονήν, ικετεύομέν σε Εφραίμ Θαυματοφόρε, ελέησόν με τάχος ταις ικεσίαις σου.

Εικόναν σου θείαν πανευλαβώς, ασπαζόμεθα πόθω, οι εν κινδύνοις και πειρασμοίς, ην έσωσας μάκαρ ολέθρου πυρός παμφάγου, δεικνύων άλλο θαύμα Εφραίμ τοις θαύμασι.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

Παναγία Τριας, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η Δύναμις και η Δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαρ απολογίας απορούντες ταύτην σοι την ικεσίαν ως Δεσπότη οι αμαρτωλοί προσφέρομεν ελέησον ημάς.
Δόξα Πατρί

Κύριε ελέησον ημάς επί σοι γαρ πεποίθαμεν, μη οργισθής ημίν σφόδρα μηδέ μνησθής των ανομιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νυν ως ευσπλαγχνος και λύτρωσαι ημάς εκ των εχθρών ημών συ γαρ ει ο Θεός και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.

Και νυν
Της ευσπλαγχνίας την πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε εις σε γαρ ελπίζοντες εις σε βοώμεν. Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.

Ήχος β'. Ότε εκ του ξύλου
Χαίροις των νοσούντων ιατρός, χαίροις βακτηρία και τείχος των εν ανάγκαις πικραίς, ασθενείαις και θλίψεσι και στενοχώριαις, πάτερ σοι καταφεύγοντας εκ κατωδύνου ψυχής, μη με απορρίψεις εις τέλος, ότι συ μου πέλης προστάτης, όσιε Εφραίμ καθικετεύω σε.

Σώσον τους ελπίζοντας εις σε, Όσιε Εφραίμ τους σους δούλους, χαρά και σκέπη ημών, μη παρίδης δεόμεθα των πίστει και πόθω πάτερ, καταφεύγοντας τη ευσπλαχνία σου, ρύσαι συμφορών εναντίων, πάντας τους προστρέχοντας τη σωρώ σου, και ασπαζομένους σου τα λείψανα.

Δέσποινα πρόσδεξαι, τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσαι ημάς, από πάσης ανάγκης και θλίψεως.

Την πάσαν ελπίδαν μου εις σε ανατίθημι, Μήτερ του Θεού φύλαξον ημάς, υπό την σκέπην σου.

Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Προσευχή για τους κακούς λογισμούς

 
 
Προσευχή για τους κακούς λογισμούς
 
προσευχή εναντίων του υλικού και γεώδους φρονήματος
και αιτήσεως πνευματικής προόδου

Προσφώνηση Θεοτόκος

 
 


Προσφώνηση Θεοτόκος
 

Δέηση στην Υπεραγία Θεοτόκο

Της αγίας Ζώνης
 

Υπάρχει Θεός;

 11/7/2022 21:28
 
 
 ο άγιος γέροντας Δανιήλ Γούβαλης
 11/7/2022 21:15
 

Η συμβολική ερμηνεία της Ευχαριστίας 
είναι απαράδεκτη

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με

21:02

Ο άγιος γέροντας Δανιήλ Γούβαλης

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με 
Μονολόγιστη ευχή
Προσευχή Ιησού Χριστού

Φως ιλαρόν μετάφραση ερμηνεία

 
11/7/2022 
20:49 ελθόντες επί την Ηλίου δύσιν

ο προφήτης Δανιήλ Γούβαλης
φως ιλαρόν αγίας δόξης 
 
Έβλεπαν οι Ισραηλίτες ότι το πρόσωπο του Μωυσή ακτινοβολούσε
καί ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ
 

Μας βλέπουν οι νεκροί; Μας βλέπουν οι νεκροί;
 Μας βλέπουν οι ψυχές;

Ανάσταση νεκρών

 

Ανάσταση νεκρών
μετά δε τούτο κρίσις

Πλούτος και φτώχεια

 
Μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπέρ τήν πρώτην
λέγει Κύριος παντοκράτωρ·Αγ. 2,9
 
Πλούτος και φτώχεια
 

Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο 
που ψάλλεται σε κάθε θλίψη 
 
Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης

Παράκληση ευχαριστήρια 
προς την Υπεραγία Θεοτόκο
που ψάλλεται μετά την νόσο
 

Στην επιστολή προς Τίτον και στο κεφάλαιο 3 ο απόστολος Παύλος γράφει, αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.

Μίλησε ο Χριστός Ελληνικά;

 

Μίλησε ο Χριστός Ελληνικά;
Σε ποια γλώσσα μίλησαν με τον Πιλάτο;

Διορατικό και προορατικό χάρισμα

άγιος γέροντας Παΐσιος
 
Το διορατικό και προφητικό 
χάρισμα των αποστόλων
 
ο άγιος γέροντας Δανιήλ Γούβαλης
 
Έβλεπαν οι Ισραηλίτες ότι το πρόσωπο του Μωυσή ακτινοβολούσε
καὶ ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ
 
Με ρητή εντολή Κυρίου γίνεται για πρώτη φορά στην Ιστορία 
η δημοσιοποίηση της ερμηνείας των Χαιρετισμών
 
Η ανεπανάληπτη τιμή προς τον προφήτη Δανιήλ του να συνδεθούν οι Θεομητορικοί ύμνοι με αυτόν
Ο λόγος απόκρυψης του έχοντος εντολή συνθέσεως των Χαιρετισμών 
 Χαιρετισμοί Δ Στάση μετάφραση ερμηνεία

ο άγιος γέροντας Δανιήλ Γούβαλης

Έβλεπαν οι Ισραηλίτες ότι το πρόσωπο του Μωυσή ακτινοβολούσε
καὶ ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ
 
Χαιρετισμοί Γ Στάση μετάφραση ερμηνεία
 
ο άγιος γέροντας Δανιήλ Γούβαλης
 
Έβλεπαν οι Ισραηλίτες ότι το πρόσωπο του Μωυσή ακτινοβολούσε
καὶ ἦν δεδοξασμένη ἡ ὄψις τοῦ χρώματος τοῦ προσώπου αὐτοῦ
 
 Χαιρετισμοί Β Στάση μετάφραση ερμηνεία
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ
Πόσο άγιος μπορεί να είσαι όταν ο Χριστός σου αποκαλύπτει τα μυστήρια των Χαιρετισμών; Πόσο άγιος μπορεί να είσαι όταν ο Χριστός σε εκλέγει ώστε να συνδεθεί το όνομά σου με τους Χαιρετισμούς; Πόσο άγιος μπορεί να είσαι όταν για αυτόν τον λόγο ο ποιητής τους αποκαλύπτεται 1500 χρόνια αργότερα ώστε να έχουμε στους Χαιρετισμούς ταυτόχρονα και τα δυο ονόματα;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α' ΣΤΑΣΗ
 
 
Η σύνδεσις Χαιρετισμών 
Μεγάλου και Μικρού Παρακλητικού Κανόνος
προς την Υπεραγία Θεοτόκο
 


Παράκληση στον Άγιο Ευσέβιο Σαμοσάτων
ᾨδὴ α'. Ἦχος πλ. δ'. Ἡ κεκομμένη.

Το όνομα του Θεού

 
 
 
Άγιος Ευτύχιος
 
 Το όνομα του Θεού
 

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου

Για του Χριστού την πίστη την αγία 
και της πατρίδος την ελευθερία

Παν ρήμα αργόν

Α'  Χαιρετισμοί, Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των μαρτύρων
 

Ρήμα αργόν

Προσευχή για πνευματική πρόοδο

 
 
Άγιος Ισίδωρος
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ

Η πτώση του Εωσφόρου διαβόλου

 
 
ο καθαιρέτης Σατάν, άγιος γέροντας Δανιήλ Γούβαλης
 
Η πτώση του Εωσφόρου

Οι έσχατες ημέρες

6/3/2020 Ψυχοσάββατο. Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού 

Έσχατες ημέρες

Παράκληση στην Παναγία μονή Κουδουμά

σήμερα εορτή Αγίου Εφραίμ του Σύρου
 

Παράκληση στην Παναγία Κουδουμιανή
Παράκληση στην Παναγία μονής Κουδουμά

Των παθών μου τον τάραχον

50ος Ψαλμός ελέησον με ο Θεός μετάφραση

 
Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας  20/1/2021
 
50ος Ψαλμός Ελέησον με ο Θεός μετάφραση