Γιατί σταυρώνεται ο Χριστός ;

 

 

 Διατί σταυρούται ο Χριστός ;

Μέγας Φώτιος

Σταυρούται σαρκωθείς ο του Θεού Λόγος και Θεός, ίνα λαμπρώς αδικούντα διελέγξη τον διάβολον, και ίνα το προς ανθρώπους φίλτρον παραστήση ανυπέρβλητoν, και ίνα μη δόξαν ευχερές το λέγεις αυτόν είναι Θεόν, πολλοίς αφορμή καταστάθη θεοποιείν εαυτούς, και πλάνην καταργών πλάνη εισαγάγη ολέθριoν και ίνα τοις εν επηρείαις και επιβουλαίς και κακώσεσι προς θάνατον άγουσαις εξεταζομένοις, εαυτόν υπομονής και καρτερίας παράδειγμα προθείς, γενναίως φέρειν και ευχαρίστως παρασκευάση τα συμπίπτοντα και ίνα το πανσθενέστατον αυτού μάλλον φανερώση της δυνάμεως το μεν γαρ ρώμη και χειρί και όπλοις και συμμάχοις τον αντίπαλον, επαινετόν μεν, των συνήθως δε διαπεπραγμένων και ουδέν αισαγον θεουργίας εξαίρετον το δια θανάτου, αυτόν τε θανάτου και άδην και διάβολον και τας αρχάς και τας εξουσίας του κόσμου καταργήσαι τε και θριαμβεύσαι, τούτο αν ειη ως αληθώς της υπέρ νουν και έννοιαν παντοκρατορικής δυνάμεως του Θεού και ίνα την υπερβολήν των εις ημάς αγαθών ενδειξάμενος χρεώστας της καθαράς προς αυτόν αγάπης παραστήση, και της κατά τους αυτού νόμους πολιτείας δι ων το κέρδος εις ημάς αυτούς αναστρέφεται, βασιλείας ημίν κλήρος ον, και εν αδιηγήτοις διαγωγή απόλαυσις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου