Τι εστίν το "ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ";

Μέγας Φώτιος

Οι ψευδόχριστοι αφ εαυτών ελάλουν, ουκ εκ νόμου, ουκ εκ προφητών,αλλ' απο τας ιδίας γνώμης και ορμής, ο δε Σωτήρ ουκ απέστη νόμου, ουκ εγκαταλέλοιπεν προφήτας, αλλ' έλεγε νυν μεν, "καλώς είπεν Ησαΐας" νυν δε, " Ου γέγραπται εν τω νόμω υμών" και μύρια τοιαύτα. 
Επεί ουν οι ελθόντες προ Χριστού, και το εκείνον περιθέντες εαυτοίς κακουργως όνομα, ουκ από των ιερών Γραφών, αλλ' εκ της ιδίας απόνοιας τα της πλάνης προϋβάλλοντο, λέγει ο Σωτήρ "Εγώ απ' εμαυτού ου λαλώ, ώσπερ εκείνοι".
Το γαρ αφ εαυτού λαλείν, το έξω των ιερών Γραφών εστί λαλείν. 
Ότι δε το αφ' εαυτού λαλείν ψευδοχρίστων εστί και ψευδοπροφητών, λέγει δια του προφήτου Εζεκιήλ ο Θεός "Ουκ απέστειλα αυτούς, αφ' εαυτών ελάλησαν εκ της καρδίας αυτών φθέγγονται". 
Επεί ουν οι ψευδοπροφήται αφ εαυτών εκήρυττον, ταύτην αποδυόμενος την απόνοιαν (και γαρ εδυσφήμει το αχάριστον των Ιουδαίων έθνος πλάνον αυτόν και πλανάν τον κόσμον) δια τούτο έλεγεν "Εγώ απ' εμαυτου ου λαλώ" αλλ' από νόμου, από των προφητών, όσα ήκουσα παρά του Πατρός εν νόμω, εν προφήταις εκ προσώπου δε της σαρκός ταύτα λέγει,και εις διάλυσιν της δυσσεβούσης υπόνοιας "Υμείς δε, όσα ηκούσατε παρά του πατρός υμών του διαβόλου". 
Τα γαρ του πατρός κλήρος γίνεται τοις παισί, και δια τούτο τα εκείνου γίνεται των κληρονόμων ως ίσον ενταύθα καθοράσθαι, και εις ταυτον συνιέναι, το εξ αυτών λαλείν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου