18/3/2018 Αγίου Ιωάννου της κλίμακος

Παράκληση στους αγίους που ήταν στρατιωτικοί

Ο γέροντας Παΐσιος θα μας έλεγε ότι σε δύσκολες στιγμές πολέμου οι άγιοι που ήταν στρατιωτικοί θα βοηθήσουν την Ελλάδα διότι είναι οι αρμόδιοι.
Δείτε και την ανάρτηση Πόλεμος και Χριστιανός
Ποιήμα Αρχιμ. Νικοδήμου Αεράκη

Την αθληφόρων βιοτήν ευφημούντες, τον χαριτώσαντα αυτούς Θεόν Λόγον, λατρευτικώς τιμήσωμεν βοώντες θερμώς· σκέπασον εν τη δυνάμει σου, τους πιστούς υμνητάς αυτών, πάσι δε χορήγησον των αγίων την χάριν· και μιμητάς αξιωσον ημάς, αναδειχθήναι, των εναθλησάντων σοι.

Δόξα. Το αυτό. Και νυν. Θεοτοκίον.
Τη Θεοτόκω ταπεινώς εκβοώμεν, οι απειλούμενοι εχθρού ταις ενέδραις· τη μητρική σου σκέπασον αγάπη ημάς· δίωξον Θεοχαρίτωτε, αντιδίκου τας φάλαγγας, παύσον τας ορμάς παθών, και δαιμόνων μανίαν· συ γαρ υπάρχεις Δέσποινα Αγνή, Μήτηρ και σκέπη και θεία αντίληψις.

Είτα ο Ν' Ψαλμός και ο Κανών, ου η ακροστιχίς:
Χριστοφόροις οπλίταις ωδή, Νικοδήμου.

Ωδή α'. Ήχος πλ. δ'. Ο Ειρμός. Υγράν διοδεύσας.

Χαρίτωσον Λόγε τον υμνωδόν, υμνήσαι αξίως, στρατιώτας και αθλητάς, τους της αληθείας στεφανίτας, και ευφημήσαι αυτών το μαρτύριον.

Ρητόρων την δύναμιν οι κλεινοί, ενίκησαν όντως, οι της χάριτος κοινωνοί· εν θαυματουργίαις του Δεσπότου, των ασεβούντων πολλούς εσαγήνευσαν.

Ισχύι του Πνεύματος δυσσεβείς, κατήσχυναν έργοις, οι καλλίνικοι αθληταί, κηρύττοντες πάσι ως Σωτήρας, τον Ιησούν σαρκωθέντα εκ Πνεύματος.

Θεοτοκίον
Συ πέλεις προπύργιον των πιστών, Αγνή Θεοτόκε και μεσίτρια προς Θεόν· δυσώπει σωθήναι τους τιμώντας, των αθλητών την ζωήν την πανθαύμαστον.

Ωδή γ'. Ο Ειρμός. Ουρανίας αψίδος.

Την πατρίδα την άνω, οι ευκλεείς μάρτυρες, και την βιοτήν των αγίων επιποθήσαντες, τους επίγειους στρατούς καταλιπόντες εμφρόνως, ουρανού κατέλαβον θεία σκηνώματα.

Ουρανίων ταγμάτων, στρατιωτών πρόκριτοι, μέτοχοι γεγόνασι πάντες, οι εναθλήσαντες ομολογούντες Χριστού, την σωτηρίαν και χάριν, των φθαρτών απόλαυσιν απαρνησάμενοι.

Φρυκτωρός των εν όπλοις, στρατηλατών σύλλογος, πέλει και στηρίζει εν πίστει, τους μεγαλύναντας, τωναθλητών την ζωήν και αικισμούς μαρτυρίων, την ομολογία τε και θείαν εύκλειαν.

Θεοτοκίον
Ουρανών πλατυτέρα των μοναχών καύχημα και σεμνών μητέρων ο κόσμος, σωφρόνων έδρασμα, εν τη αγνεία τη ση, τους ευσεβείς στρατιώτας, σαις λιταίς προς Κύριον, φύλαττε άσπιλε.

Στερέωσον ημάς εν πίστει ομήγυρις αθληφόρε, ότι πέλετε προς Θεόν ικέται θερμότατοι, ως άριστοι μάρτυρες του Κυρίου. 

Στερέωσον τους ορθοδόξως τιμώντας σε Θεοτόκε, εν τη πίστει του σου Υιού και βίου παλαίσμασιν, ως έχουσα μητρικήν παρρησίαν.

Αίτησις και το κάθισμα.
Ήχος β'. Τα άνω ζητών.
Τοις άθλοις υμών, Χριστόν εκηρύξατε, Θεόν αληθή και κύριον της κτίσεως, στρατιώται ένδοξοι, και Κυρίου στράτευμα ένθεον· διό πρεσβεύετε αεί προς Ελεήμονα υπέρ πάντων ημών.

Ωδή δ'. Ο Ειρμός. Εισακήκοα Κύριε.

Ρητορείας αθέων τε και τα των ανάκτων άθεσμα δόγματα, κατεπάτησαν οι ένδοξοι αθληταί Χριστού εν θείω Πνεύματι.

Οδηγόν τον Θεάνθρωπον, εν ταις εκστρατείαις σχόντες οι ένθεοι, τους τυράννους κατενίκησαν και τα θεία δώματα κατέλαβον.

Ισχυροί εν τω σώματι, τα των πολεμίων στίφη κατέλαβον και ανάκτων πίστιν άθεον οι οπλίται του Χριστού κατήσχυναν.

Θεοτοκίον
Σωτηρίας η πρόξενος, γέγονας Παρθένε τω θείω τόκω σου· διό πάντες ευφημούμεν σε, ως μητέρα του Σωτήρος άχραντε.

Ωδή ε'. Ο Ειρμός. Φώτισον ημάς.

Όμματα ψυχής, εστραμμένα προς τα κρείττονα οι αθλοφόροι έχοντες ες αεί, των επιγείων εν χάριτι κατεφρόνησαν.

Πίστει αληθεί, πειρασμών νυγμούς κατέβαλον και διαβόλου πάσαν επιβουλήν οι αθλοφόροι τηρούντες θεία προστάγματα.

Λάμπουσιν αει, εν Σιών οι τρισμακάριοι απαρνηθέντες σκότος το νοητόν και των ανάκτων διδάγματα αθεότητος.

Θεοτοκίον
Ίασαι ψυχών και σωμάτων τα νοσήματα των προστρεχόντων μήτερα θεοσεβώς, τη ση αγάπη και σκέπη Αγνή μητρόθεε.

Ωδή ς'. Ο Ειρμός. Την δέησιν εκχεώ.
Τιμήσωμεν βασιλείς θεόφρονας στρατηλάτας ευσεβείας τους στύλους και τους απλούς στρατιώτας εν ζήλω ομολογήσαντας Λόγον τον άναρχον προ βήματος των ασεβών παρρησία δυνάμει του Πνεύματος.

Ανύψωσαν προς Χριστόν διάνοιαν και του κόσμου απαρήθησαν δόξαν και την ψυχήν αυτών έθυσαν πάντες οι στρατηλάται και τάγματα γήινα, εισήλθον δε εις ουρανόν καθορώντες Θεόν τον Τρισάγιον.

Ιδέτωσαν πολεμίων φάλαγγες των αγίων την ουράνιον δόξαν· και οι πιστοί ταις μαρτύρων πρεσβείαις της αρετής τον σταυρόν νυν οράτωσαν, βοώντες προς τον Ιησούν· Ση δυνάμει ημάς καθαγίασον.

Θεοτοκίον
Συ άχραντε τους βροτούς ηλέησας, Θεοτόκε τη σαρκώσει του Λόγου· ότι Θεός εν βροτοίς επεφάνη και τω Σταυρώ τοις ανθρώποις δεδώρηται, την λύτρωσιν εκ των παθών, και ειρήνης ψυχής αναφαίρετον.

Στερέωσον, ημάς εν πίστει ομήγυρις αθληφόρε, ότι πέλετε προς Θεόν ικέται θερμότατοι, ως άριστοι μάρτυρες του Κυρίου.

Στερέωσον, τους ορθοδόξως τιμώντας σε Θεοτόκε, εν τη πίστει του σου Υιού και βίου παλαίσμασιν, ως έχουσαν μητρικήν παρρησίαν.

Αίτησις και το Κοντάκιον.
Ήχος β'. Προστασία των Χριστιανών.
Τη του Χριστού θείαν χάριν εδέξασθε ένδοξοι, και κρουνοίς των αιμάτων την γην ηγιάσατε, της αθλήσει υπέρ Αυτού ως μάρτυρες κλεινοί· διό ενισχύσατε ημάς, εν αγωνίσμασι δεινοίς, και ποικίλαις, ετάσεσι· σώσατε εκ κινδύνων, και πάντων των πολεμούντων, τους μακαρίζοντας υμάς, ως στεφθέντες εν τη άνω Σιών.

Προκείμενον
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ
Στίχος. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος
Ευαγγέλιον εκ του κατά Λουκάν. 21,12-19
Πρὸ δὲ τούτων πάντων ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένουςἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. Θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν.

Δόξα
Ταις των αθλοφόρων πρεσβείαις Ελεήμον εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων.
Και νυν
Ταις της Θεοτόκου πρεσβείαςι Ελεήμον εξάλειψον τα λήθη των εμών εγκλημάτων.

Προσόμοιον
Στίχος. Ελεήμον, ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον το ανόμημα μου 

Ήχος πλ.β'. Όλην αποθέμενοι
Δεύτε ευφημήσωμεν στρατιωτών κορωνίδα, αθλητών τον σύλλογον, και μαρτύρων άφθιτον εγκαλλώπισμα. Του στρατού ένδοξοι, αθληταί του Λόγου, και της πίστεως οι κήρυκες δυνάμει Πνεύματος ευαγγελικώς ανεδείχθησαν· όθεν εις στρατείαν ουράνιον εισήγαγε Χριστός, τους αθλητάς προς απόλαυσιν, αρρήτου ανέσεως.

Ωδή ζ'. Ο Ειρμός. Οι εκ της Ιουδαίας.

Ωπλισμένοι δυνάμει, στρατιώται Κυρίου, Χάριτος θείας κλεινοί, ηθλήσατε γενναίως, Θεόν ομολογούντες, και βοώντες εν άσμασιν· ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει.

Δεσποτείαν και χάριν, ανεκήρυξαν πάσι, στρατιωτών αριστείς, Χριστού του σαρκωθέντος. λυτρώσαντος τον κόσμον, προ ον πίστει βοήσωμεν· ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει.

Η πλειάς των μαρτύρων, κατετάγη εμφρόνως, εν τη στρατεία Χριστού, Θεόν τον εν Τριάδι, κηρύτουσσα αθέοις, και υμνούσα εν Πνεύματι· ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει.

Θεοτοκίον
Νυσταγμού της καρδίας, ελευθέρωσον πάντας, Θεοκυήτορ Αγνή, και πύλην μετανοίας, υπάνοιξον Παρθένε, τοις βοώσι προς Κύριον· ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητός ει.

Ωδή η'. Ο Ειρμός. Τον Βασιλέα.

Ιχνηλατούντες, στρατηλατών την πορείαν, μιμησώμεθα τούτων την πίστην τον Χριστόν υμνούντες, εις πάντας τους αιώνας.

Κατατρυφώντες, των αρετών των μαρτύρων, στρατιώται πιστοί ανυμνούσι και υπερυψούσι, Χριστόν εις τους αιώνας.

Ομολογούμεν, Τριαδικήν μοναρχίαν και συν τοις στρατηλάταις υμνούμεν, και δοξολογούμεν, αυτήν εις τους αιώνας.

Θεοτοκίον
Δεδοξασμένη, εκ γηγενών η Παρθένος, δευτερεία Τριάδος κατέχει, ης την θείαν δόξαν, υμνεί εις τους αιώνας.

Ωδή θ΄. Ο Ειρμός. Κυρίως Θεοτόκον.

Η χάρις των μαρτύρων, στρατόν διασώζει, εξ επηρείας δαιμόνων και νόσων δεινών, επιστηρίζουσα πάντας ζωή τη κρείττονι.

Μακάριοι προστάται, πιστούς στρατιώτας, τας αληθείας δογμάτων και ήθη χρηστά, και Εκκλησίαις λατρείας σοφώς διδάσκετε. 

Ορώμεν εν αγίοις, θείους στεφανίτας, κατατρυφώντας της θείας χαράς και ζωής, συν πρωτοτόκοις και πάσι, τοις εναθλήσασιν.

Θεοτοκίον
Υμνούντες τον Υιόν σου, σε ομολογούμεν, ως Παναγία μητέρα Χριστού του Θεού και Ορθοδόξων προστάτιν και καταφύγιον.
  
Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.

Δημήτριον, Νέστορα και Μηνάν, Λογγίνον, Ανδρέαν, Θεοδώρους τους ευκλεείς, Γεώργιον μέγαν, Μερκούριον και Σάββαν, Ευστάθιον τον θείον, ανευφημήσωμεν.

Ισίδωρον, Δόμνον, Βιβιανόν, Αρέθαν και Βάκχον, Πρωτολέοντα θαυμαστούς, Καλλίστρατον, Βάπτον, Ιάκωβον, Ορέστην, Πορφύριον, Ερμείαν, ύμνοις τιμήσωμεν.

Νικήταν, Ουάλην, Ευνοϊκόν, Ευστράτιον, Πρίσκον και Προκόπιον Ευτυχή, Αρτέμιον, Σάββαν, Θεόδουλον, Ηλίαν, Ακάκιον, Αγγίαν, εγκωμιάσωμεν. Πολύευκτον

Λόγοις ευφημήσωμεν και ωδαίς, τους εν Σεβαστεία Τεσσαράκοντα αθλητάς, τους συν τοις συνάθλοις, απάντων των αιώνων, στεφθέντας υπό Λόγου, εν θείοις στέμμασιν.

Τους στρατευομένους θεοφιλώς, φρουροί και προστάται, τους στρατεύματος ευκλεείς, εκ παντός κινδύνου, φυλλάξατε γενναίοι, της πίστεως οπλίται, Χριστού δε κήρυκες.

Ειδώλων την πλάνην και ασεβών, δυσσέβειαν πάσαν, απηρνήθητε ευσεβώς, Χριστού αθλοφόροι, του Πνεύματος συνάμει, ημών δε χριστοφόροι, φύλακες άμαχοι.

Χριστόν μεγαλύναντες εν τη γη, τη ομολογία, και θυσία μαρτυρική, εν τω Παραδείσω, Χριστός ο στεφοδότης, κατέστεψεν αξίως, υμάς θεόφρονες.

Χριστόν αγαπήσαντες εμμανώς, στρατείαν γηίνην, απηρνήθητε ευθαρσώς, γενναίοι οπλίται, και μάρτυρες Κυρίου, τους όντας εν στρατεία, περιφρουρήσατε.

Χριστού στρατιώται θεοσεβείς, τους στρατευομένους, αγιάζετε σαις λιταίς, φυλάσσοντες τούτους, απτώτους εν αγώσιν, κατά του αντιδίκου, και των εχθρών ημών.

Πρεσβείαν ποιήσατε τω Χριστώ, θείοι στρατιώται, υπέρ πάντων Χριστιανών, των στρατευομένων, την επι της στρατείαν, ίνα αεί εν πίστει, Χριστώ λατρεύωσι.

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η Δωδεκάς, οι Άγιοι Πάντες, μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εις το σωθήναι ημάς.

Το Τρισάγιον και το Απολυτίκιον.
Ήχος πλ. α'. Τον συνάναρχον Λόγον.
Ουρανών βασιλείαν, επιποθήσαντες, της ματαιότητος κόσμου απολαβών τε φθαρτών, μετά λόγου και χαράς, κατεφρονησατε· όθεν εν χάριτι Χριστόν τον Δεσπότην και Θεόν, προ βήματος ασεβείας, εκηρύξατε θεοφόροι, ομολογία και θυσία ζωής.

Εκτενής και Απόλυσις. Μεθ' ην ψάλλομεν:
Δεύτε στρατιώτας του Χριστού, και πανευκλεείς αριστέας, αγαλλιώση ψυχή, ύμνοις ευφημήσωμεν και μεγαλύνωμεν· του Χριστού γαρ εκήρυξαν, εν μέσω αθέων, πίστιν την σωτήριον, εν κόσμω άπαντι· όθεν επαξίως στεφάνους, έλαβον ενδόξως εκ Λόγου, και μακαριότητος απόλαυσιν.

 1. Παράκληση ευχαριστήρια στην Παναγία - Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
 2. Παράκληση στην Παναγία για κάθε ασθένεια - Αγίου Ιωάννου επισκόπου Ευχαΐτων
 3. Παράκληση στην Παναγία για όσους ασθενούν - Μητροφάνους Επισκόπου Σμύρνης
 4. Παράκληση στους οσίους Παρθένιο και Ευμένιο 
 5. Τα 24 μεγαλυνάρια του Αγίου Νεκταρίου
 6. Παράκληση στην Παναγία για κάθε θλίψη - Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
 7. Παράκληση στην Παναγία για νοσούντες - Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
 8. Προσευχή νυκτερινή στον Κύριο - Αγίου Αναστασίου Σιναΐτου
 9. Παράκληση στην Μεταμόρφωση του Κυρίου - Ιακώβου μοναχού
 10. Παράκληση αγίου Μύρωνος - Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου
 11. Παράκληση στους αγίους που ήταν στρατιωτικοί 
 12. Προσευχή κατά αισχρών και πονηρών λογισμών  
 13. Παράκληση στην Παναγία για ασθενείς 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου