Η απόταξη του Σατανά στην βάπτιση

 πατήρ Δανιήλ Γούβαλης 
κατ' ουσίαν ο ιδρυτής του Ιστολογίου

 σήμερα 23/12/2016 των Αγίων Δέκα μαρτύρων, μαρτύρησαν το 250μΧ


Η απόταξη του Σατανά στην βάπτιση
αποτάσση τω σατανά ;


Αγαπητοί αναγνώστες χαίρεται, σήμερα έχουμε, η απόταξη του Σατανά στην βάπτιση.
Οι διάφοροι αιρετικοί μας κατηγορούν ότι έχουμε αποστατήσει από τις διδαχές του Χριστού και των αποστόλων, σε αυτήν την δημοσίευση θα δούμε ένα σημείο της βάπτισης το οποίο είναι η απόταξη του Σατανά και η σύνταξη με τον Χριστό. Μέσα από τα λόγια των Χριστιανών συγγραφέων που θα παρατεθούν θα δούμε ότι αυτό το σημείο της βαπτίσεως είναι από πολύ νωρίς καταγεγραμμένο στην Χριστιανική γραμματεία και προφανώς παραδεδωμένο από τους αποστόλους. Οπότε έχουμε βεβαίωση της Ιερής Παραδόσεως την οποία ενώ αρνούνται οι αιρετικοί. Η απόταξη γινόταν επειδή ο αβάπτιστος θεωρούνταν ότι ήταν στον πτωτικό κόσμο και υπό την επήρεια του Σατανά, έτσι γίνεται φανερό ότι η αρχαία Εκκλησία θεωρούσε το βάπτισμα την αναγέννηση.
Θα έχουμε όμως συνάμα και την κατάρριψη του επιχειρήματος των αιρετικών κατά του νηπιοβαπτισμού, δηλαδή ότι ο Χριστός παρήγγειλε να βαπτίζονται μόνο ενήλικες. Λαμβάνοντας υπόψιν την ανάρτηση νηπιοβαπτισμός θα γίνει φανερό ότι οι ίδιοι συγγραφείς που μιλούν για απόταξη του Σατανά και σύνταξη με τον Χριστό από ενήλικα οι ίδιοι μιλούν και για νηπιοβαπτισμό ως πρακτική της Εκκλησίας. 
Άρα το επιχείρημα των αιρετικών τα παιδιά δεν μπορούν να ομολογήσουν άρα δεν πρέπει να βαπτίζονται είναι όχι απλά λανθασμένο αλλά ανόητο του επιπέδου "αστυνόμος ίσον μπουζούκι" και φυσικά εκ Διαβόλου ο οποίος αποσκοπεί στο να στερηθεί το νήπιο της χάρης του Θεού. Γίνεται ξεκάθαρο ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία ακολουθεί την διδαχή Χριστού και Αποστόλων και διατηρεί ανόθευτη την διδαχή τους.

Τερτυλλιανός 150-220 μΧ
Για να αρχίσουμε με το βάπτισμα, όταν είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο νερό, λίγο πριν, έχουμε καταθέσει στην Εκκλησία κάτω από τα χέρια του Επισκόπου ότι αποκηρύσσουμε τον Σατανά και την πομπή του και τους αγγέλους του. Μετά καταδυόμαστε τρεις φορές και λέμε το πιστεύω μας.

Σε λίγες προτάσεις θα πει
σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας έξοδο και είσοδο από το σπίτι, όταν βάζουμε τα ρούχα μας όταν πλενόμαστε όταν καθόμαστε στο τραπέζι, όταν ανάβουμε την λάμπα, στην καρέκλα, στον καναπέ, σε όλες τις συνηθισμένες στιγμές της ζωής, κάνουμε στο μέτωπο μας το σημείο. MPLatina 2,79.

Σχόλιο:
"λέμε το πιστεύω μας", στο Λατινικό γράφει "κάτι παραπάνω από αυτό που διέταξε ο Κύριος" και ο Τερτυλλιανός εννοεί το Ματθ. 28,19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Με την φράση "κάνουμε στο μέτωπο μας το σημείο" εννοεί το σημείο του Σταυρού.
Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω, ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας....
Σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση είτε ευθυμίας, είτε θλίψεως, είτε αρρώστιας, σε κάθε κίνηση, σε κάθε αναπνοή, ο Χριστιανός έχει στο νου του τον Χριστό εδώ η σκέψη μας πηγαίνει στο κομποσκοίνι και την αδιάλειπτη ευχή.


Ιππόλυτος Ρώμης 170-235μΧ
Ο γαρ καταβαίνων μετά πίστεως εις το της αναγεννήσεως λουτρόν διατάσσεται τω πονηρώ, συντάσσεται δε τω Χριστώ· απαρνείται τον εχθρόν, ομολογεί δε το, Θεόν είναι τον Χριστόν· αποδύεται την δουλείαν, ενδύεται δε την υιοθεσίαν· ανέρχεται απο του βαπτίσματος λαμπρός ως ο ήλιος, απαστράπτων τας της δικαιοσύνης ακτίνας· το δε μέγιστον, άνεισιν υιός Θεού και συγκληρονόμος Χριστού. MPG 10,861

Ωριγένης 185-251 μΧ
κατ' ἀρχὰς μὲν οὖν ὅτε κατηχεῖσθαι ἐμέλλετε. εὐλόγως ἂν ὑμῖν εἴρητο· "εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν κυρίῳ, ἐκλέξασθε ὑμῖν αὐτοῖς σήμερον τίνι λατρεύσετε, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων ὑμῶν τῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν Ἀμοῤῥαίων, ἐν οἷς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς." καὶ ἔλεγεν ἂν ὑμῖν ὁ κατηχῶν· "ἐγὼ δὲ καὶ ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστιν." νῦν δὲ ταῦ τα οὐκ ἔχει χώραν ὑμῖν λέγεσθαι· τότε γὰρ εἴπετε· "μὴ γένοιτο ἡμῖν καταλιπεῖν κύριον, ὥστε λατρεύειν θεοῖς ἑτέροις. Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν αὐτὸς θεός ἐστιν, ὃς ἀνήγαγεν ἡμᾶς καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ διεφύλαξεν ἡμᾶς ἐν πάσῃ τῇ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθημεν ἐν αὐτῇ" ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς περὶ θεοσεβείας συνθήκαις πάλαι τοῖς κατηχοῦσιν ὑμᾶς ἀπεκρίθητε τόδε· "καὶ ἡμεῖς λατρεύσομεν κυρίῳ· οὗτος γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν ἐστιν". Εἰ τοίνυν ὁ παραβὰς τὰς πρὸς ἀνθρώπους συνθήκας ἄσπονδός τις ἐστὶ καὶ σωτηρίας ἀλλότριος, τί λεκτέον περὶ τῶν διὰ τοῦ ἀρνεῖσθαι ἀθετούντων ἃς ἔθεντο πρὸς θεὸν συνθήκας καὶ παλινδρομούντων ἐπὶ τὸν σατανᾶν, ᾧ βαπτιζόμενοι ἀπετάξαντο; Προτρεπτικός προς Μαρτύριον MPG 11,585

Κυπριανός 210-258 μΧ

Μπορεί ο δούλος του Θεού να σταθεί εκεί για να μιλήσει (εννοεί μπροστά στον ειδωλολατρικό βωμό) αποκηρύσσοντας τον Χριστό, όταν έχει ήδη αποκηρύξει τον Σατανά και τον κόσμο;

Σχόλιο: Καίει το βάπτισμα τον Σατανά για αυτό προσπαθεί να το πολεμήσει με κάθε τρόπο. Τότε προσπαθούσε να προσκυνήσει ο πιστός τον ειδωλολατρικό βωμό, τώρα είτε προσπαθεί να πλασάρει θεωρίες διαμέσω των αιρετικών κατά του βαπτίσματος, είτε προσπαθεί ο Χριστιανός να το λερώσει με τις αμαρτίες, αλλού απαιτεί ο υποψήφιος οπαδός του στην τελετή μύησης πρέπει να αποκηρύξει τον Θεό και το βάπτισμα.

Κύριλλος Ιεροσολύμων  313-386 μΧ
Eισήειτε πρώτον εις τον προαύλιον του βαπτιστηρίου οίκον, και προς τας δυσμάς εστώτες, ηκούσατε και προσετάττεσθε εκτείνειν την χείρα και ως παρόντι απετάττεστε τω Σατανά. Χρή δε τούτο υμάς ειδέναι, ότι εν παλαιά ιστορία ούτος κείται ο τύπος. Ότε γαρ Φαραώ, ο πικρότατος και ωμότατος τύρρανος, κατέθλιβε των Εβραίων τον ελεύθερον λαόν και ευγενή ..... εκεί Μωσύς εις Αίγυπτον από του Θεού πεμπόμενος ενταύθα Χριστός εκ του Πατρός εις τον κόσμον αποστελλόμενος. Εκεί ίνα εξάγαγη λαόν εξ Αιγύπτο θλιβόμενον ώδε Χριστός ίνα ρύσηται τους εν τω κόσμω υπό της αμαρτίας καταπονούμενους ..... αλλ' όμως ακούεις, τεταμένη τη χειρί ως προς παρόντα ειπείν, αποτάσσομαι σοι, Σατανά. Βούλομαι και τίνος ένεκεν ίστασθαι προς δυσμάς, ειπείν αναγκαίν γαρ. Επειδή του φαινομένου σκότους τόπος αι δυσμαί εκείνος δε σκότος τυγχάνων, εν σκότω έχει το κράτος τούτου χάριν συμβολικώς προς δυσμάς αποβλέποντες, αποτάσσεσθε τω σκοτεινώ και ζοφερώ εκείνω άρχοντι. Μυσταγωγική Πρώτη Κατήχησις MPG ,1068

Γρηγόριος Θεολόγος 329-389 μΧ
Γνώσῃ καὶ τοῖς σχήμασι καὶ τοῖς ῥήμασιν, ὡς ὅλην ἀποπέμπῃ τὴν ἀθεΐαν, οὕτως ὅλῃ θεότητι συντασσόμενος. Λόγος 40ος, Εις το άγιον βάπτισμα.

Τούτο ημίν το μέγα μυστήριον βούλεται· η εις Πατέρα και Υιόν και Άγιον Πνεύμα και το κοινόν όνομα πίστις και αναγέννησις, άρνησις αθεΐας και ομολογία θεότητος.

Ιωάννης Χρυσόστομος 344-407 μΧ
Αποτάσσομαι σοι, Σατανά, και τη πομπή σου, το παν απείληφε. Τούτο τοίνυν λέγομεν. Αποτάσσομαι σοι, Σατανά, ως εκεί μέλλοντες, κατά την ημέραν εκείνην, ταύτην απαιτείσθαι την φωνήν και φυλάξωμεν αυτήν, ίνα σώαν την παρακαταθήκην ταύτην αποδώμεν τότε· πομπή δε σατανική έστι θέατρα και ιπποδρομίαι και πάσα αμαρτία και παρατήρησις ημερών και κλήδονες και σύμβολα. MPG 49,239

Αποτάσσομαι σοι, σατανά, και τη πομπή σου και τη λατρεία σου, και συντάσσομαί σοι, Χριστέ, και μηδέποτε χωρίς της φωνής ταύτης εξέλθης· τούτο σοι βακτηρία έσται,τούτο όπλον, τούτο πύργος άμαχος. Και μετά του ρήματος τούτου και τον σταυρόν επί του μετώπου διατύπωσον· ούτω γαρ ου μόνο άνθρωπος απαντών, αλλ' ουδέ αυτός ο διάβολος βλάψαι τι δυνήσεται μετά τούτων σε ορών των όπλων πανταχού φαινόμενον. MPG 49,240
Ίνα αγιάσει, φησί, καθαρίσας τω λουτρώ του ύδατος εν ρήματι. Ινα παραστήση αυτήν εαυτώ ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσα σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων, αλλ' ίνα η αγία και άμωμος. Τω λουτρώ λούει αυτής την ακαθαρσίαν. Εν ρήματι, φησί. Ποίω; Εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος. MPG 62,137

Αποστολικές Διαταγές 380μΧ
Και όταν η προς αυτό λοιπόν το βαπτισθήναι ο κατηχηθείς, μανθανέτω τα περί της αποταγής του Διαβόλου και τα περί της συνταγής του Χριστού. Δει γαρ αυτών πρώτον μεν αποσχέσθαι των εναντίων· MPG 1,1041. Βιβλίο 7, Κεφάλαιο 40.
Απαγγελλέτω ουν ο βαπτιζόμενος εν τω αποτάσσεσθαι "Αποτάσσομαι τω Σατανά και τοις έργοις αυτού και ταίς πομπαίς αυτού και ταίς λατρείας αυτού και τοις αγγέλοις αυτού και ταις εφευρέσεσιν αυτού και πάσι τοις υπ' αυτόν". Μετά δε την αποταγήν συντασσόμενος λεγέτω, ότι "Και συντάσσομαι τω Χριστώ και πιστέυω και βαπτίζομαι εις ένα αγένητον μόνον αληθινόν Θεόν".

ψευδοΔιονύσιος Αεροπαγίτης 4xx μΧ
τον προσοιόντα την οίον προτέραν ζωήν απεκδύσασα και μέχρι των κατ' εκείνην εσχάτων σχέσεων απολύσασα γυμνόν και ανυπόδετον ίστησι προς δυσμάς αφορώντα, και τη των χειρών απώσει τας της αλαμπούς κακίας αναινόμενον (αναίνομαι=απορρίπτω) κοινωνίας, και την εγγενομένην αυτώ της ανομοιότητος έξιν ώσπερ εκπνέοντα και τα ολικάς ομολογήσαντα προς το του θεοειδούς εναντίον αποταγάς. De Ecclesiastica Hierarchia, Περί της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, MPG 3,401


Αμβρόσιος Μεδιολάνων 339-397 μΧ
Μετά από αυτό τα Άγια των Αγίων ανοίχτηκαν για εσένα και εισήλθες στο άδυτο της αναγεννήσεως, θυμήσου τι σε ρώτησαν, θυμήσου και τι απάντησες. Αποκήρυξες τον Διάβολο και τα έργα του τον κόσμο και τις απολαύσεις του. Η απάντηση σου δεν φυλάσσεται σε τάφους νεκρών αλλά στο βιβλίο των ζωντανών. Είδες εκεί τον διάκονο (levitam) είδες τον ιερέα (sacerdotem) είδες τον μέγιστο ιερέα/τον Αρχιερέα
(summum sacerdotem). Αναλογίσου όχι την σωματική μορφή αλλά την χάρη των μυστηρίων (mysteriorum). Μίλησες υπό την παρουσία αγγέλων γιατί έχει γραφτεί ὅτι χείλη ἱερέως φυλάξεται γνῶσιν, καὶ νόμον ἐκζητήσουσιν ἐκ στόματος αὐτοῦ, διότι ἄγγελος Κυρίου παντοκράτορός ἐστιν. Μαλαχίας 2,7. MPL 16,391 De Mysteriis, Lib1,Cap2. Σε παρένθεση είναι οι λέξεις στο πρωτότυπο.

Σχόλιο: Ο προφήτης Μαλαχίας σε αυτό τον στίχο λέγει, "διότι τα χείλη του ιερέως πρέπει να διαφυλάττουν και να εκφράζουν πάντοτε την αληθινή γνώση. Γιατί οι άνθρωποι από το στόμα του αναζητούν να μάθουν τον νόμο του Θεού, διότι ο ιερεύς είναι αγγελιαφόρος Κυρίου του Θεού του Παντοκράτορα."

Summum sacerdotem, superus - superior - supremus ή summus, οπότε summus sacerdos ίσον Αρχιερέας και ο Ιερώνυμος εννοεί τον Eπίσκοπο. Summus sacerdos αποκαλεί τον επίσκοπο και ο Τερτυλλιανός. Δηλαδή βλέπουμε το ειδικό ιερατείο στην Καινή, τον Αρχιερέα τον ιερέα και τον διάκονο όπου αυτός ενίοτε ονομάζεται Λευίτης κατά το σχήμα της Παλαιάς. Το σχήμα Επίσκοπος, Ιερέας, Λευίτης, βλέπουμε και στα λεγόμενα του Κλήμη Ρώμης 35;-100μΧ. Τῷ γὰρ ἀρχιερεῖ ἴδιαι λειτουργίαι δεδομέναι εἰσὶν καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἴδιος ὁ τόπος προστέτακται καὶ λευΐταις ἴδιαι διακονίαι ἐπίκεινται· ὁ λαϊκὸς ἄνθρωπος τοῖς λαϊκοῖς προστάγμασιν δέδεται. 
Και στον Κυπριανό βλέπουμε το ειδικό ιερατείο. Είδες αδελφέ ότι η ειδική ιεροσύνη συνεχίζεται και στην εποχή της Καινής; Αν αιρετικοί διδάσκαλοι σε έμπλεξαν και τους εξαφάνισαν για αυτό δεν τους βλέπεις, φύγε μακριά τους. Ποια χείλη θα ακούσεις για το θέμα;  Τον Αμβρόσιο, τον Κλήμη Ρώμης, τον Κυπριανό, ο οποίος και εκείνος μαρτύρησε επί Δεκίου όπως οι Άγιοι Δέκα που εορτάζουν σήμερα ή θα ακούσεις τον κάθε νεοφανή αιρετικό ;;;

Νείλος Αγκυρανός;  ; - 430 μΧ
Όταν μέλης προβαίνειν τα πρόθυρα του πυλώνος, τούτο φθέξαι το ρήμα πρώτον, Αποτάσσομαί σοι, Σατανά, και τη πομπή σου και τη λατρείας σου και συντασσομαί σοι, Χριστέ και μηδέποτε χωρίς της φωνής ταύτης εξέλθης. Τούτο σοι βακτηρία έσται τούτο όπλον τούτο πύργος άμαχος. Μετά του ρήματος τούτου και τον σταυρόν επί του μετώπου διατύπωσον. Ούτω γαρ ου μόνον άνθρωπος απαντών, αλλ' ουδέ αυτός ο διάβολος βλάψαι τι δυνήσεται, μετά τούτον σε των όπλων ορών πανταχού φαινόμενον. Επιστολή 287, τω Ευδαίμονι Σχολαστικώ, MPG 79,525


Σχόλιο: Και εδώ βλέπουμε το σημείο του Σταυρού να σημειώνουν επάνω τους οι Χριστιανοί. Δεν μπορεί να βλέπει τον σταυρό ο Διάβολος για αυτό τον μετατρέπει σε πάσσαλο, δείτε κάτω μάρτυρες του Ιεχωβά.

Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ Διαβόλου τὸν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας· φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι νεκροὺς ἀνιστᾷ καὶ θάνατον κατήργησε. Διὰ τοῦτο προσκυνοῦμεν τὴν ταφήν σου καὶ τὴν Ἔγερσιν.
Πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, - οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ


Ιερώνυμος 347-420 μΧ
Στρεφόμενοι προς την Ανατολή κάνουμε Διαθήκη με τον ήλιο της δικαιοσύνης. MPL 25,1068. 


Σχόλιο: εδώ ο Ιερώνυμος περιγράφει την σύνταξη με τον Χριστό, συντάσσομε με τον , ο ήλιος δικαιοσύνης είναι από τον στίχο, καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης. Μαλαχίας 4,2.  

Γνωρίζεις αγαπητέ αδελφέ πως εννόησαν οι πρώτοι Χριστιανοί την προφητεία του Μαλαχία στο 1,11; Διότι ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά μου δεδόξασται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐν παντὶ τόπῳ θυμίαμα προσάγεται τῷ ὀνόματί μου καὶ θυσία καθαρά, διότι μέγα τὸ ὄνομά μου ἐν τοῖς ἔθνεσι, λέγει Κύριος παντοκράτωρ
Δες εδώ πως, Θεία Ευχαριστία Μέρος 5ο.
Ποια χείλη θα πιστέψεις αδελφέ; 

Όλων των Χριστιανών συγγραφέων έως το 450 ή τον νεοφανή, χθεσινό, αιρετικό;
Όπως έχει αναφερθεί στην ανάρτηση Νηπιοβαπτισμός, ο Τερτυλλιανός ομιλούν και σε ηλικιωμένους Χριστιανούς οι οποίοι όταν ήταν μικροί διδάχτηκαν από αυτόπτες των αποστόλων, ο Ιωάννης Θεολόγος πέθανε στα τέλη της δεκαετίας του 90μΧ. Θα ήταν κωμικό να υποστηρίξουμε ότι περιγράφουν κάποια πρακτική της φαντασίας τους στους σύγχρονούς τους Χριστιανούς εφόσον είναι εμφανές ότι η αποταγή του Σατανά αναφέρεται ως κάτι το εντελώς σύνηθες. Φυσικά αυτό μας δείχνει ότι η πρακτική δεν θα άρχισε λίγο πριν γράψει ο Τερτυλλιανός ή ο Ωριγένης έτσι από όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι παραδεδομένη από τους Αποστόλους. 

Όπως γνωρίζουμε συνεχίζεται και σήμερα στην Εκκλησία, την μόνη Εκκλησία, αυτήν που διαφύλαξε ανόθευτη την διδαχή του Χριστού και των Αποστόλων,
την Ορθόδοξο Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Οι ενήλικες ομολογούν αλλά τα νήπια και βαπτίζονται και λαμβάνουν την Θεία Ευχαριστία.

Δηλαδή δεν ισχύει το ψευτοεπιχείρημα ότι επειδή δεν μπορούν να ομολογήσουν δεν πρέπει να βαπτιστούν. Είναι φανερό από αυτά ότι ουδέποτε είχε κάποιο ρόλο το ότι τα βρέφη δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την διδασκαλία αφού το βάπτισμα αλλάζει την φύση του νηπίου και όπως ασυναίσθητα εισήλθε στην κατάσταση έτσι ασυναίσθητα εξέρχεται. 
Το τελευταίο οχυρό ή μάλλον κρυψώνα, των αιρετικών διδασκάλων που μπλέκουν αθώους στα δίχτυα τους καταρρέει. Αυτοί ομοιάζουν με στρατιώτες που αρνούνται να δεχθούν ότι ο πόλεμος τελείωσε και παραμένουν για χρόνια κρυμμένοι στα δάση της αιρέσεως επιμένοντας να πολεμούν τον Κύριο και την Εκκλησία του.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου