Επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία


Επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία

pacem meam do vobis    VS   si vis pacem para bellum
εἰρὴνην τὴν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν        VS     εάν θες ειρήνη ετοίμασε πόλεμο

Η ειρήνη καρπός των αρετών όχι των εξοπλισμών.
Δεν έρχεται μαγικά.


Το χωρίο αυτό ομιλεί για την ειρήνη που βασιλεύει στις καρδιές των Χριστιανών. Αυτή η ειρήνη δεν μοιάζει με την ειρήνη του κόσμου διότι η Χριστιανική ειρήνη είναι άνθος των αρετών. Αντιθέτως η ειρήνη του κόσμου είναι καρπός της υστεροβουλίας, είναι απλώς η απουσία πολέμων. Η ειρήνη του κόσμου είναι τα εκατέρωθεν εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία κρατούν την ισορροπία δυνάμεων που όμως απλά αναβάλλουν τον πόλεμο, si vis pacem para bellum. Αλλά οι μηχανές του πολέμου δεν μπορούν να παράγουν ειρήνη, η πραγματική ειρήνη παράγεται στο εργοστάσιο της καρδιάς της οποίας διευθυντής είναι οι αρετές. Εάν στην καρδιά επικρατούν οι αμαρτωλές επιθυμίες και η απομάκρυνση από τον Κύριο το αμέσως επόμενο είναι οι συγκρούσεις και ο πόλεμος. 
Ο απόστολος Ιάκωβος λέγει, πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; Ιακ. 4,1 Δηλαδή, από που προέρχονται οι μεταξύ σας οι έριδες και οι συγκρούσεις; Δεν προέρχονται από τις εμπαθείς επιθυμίες αμαρτωλών ηδονών οι οποίες έχουν επιστρατευθεί και διεξάγουν πόλεμον μέσα σας για να σας υποδουλώσουν στην φαυλότητα;
Χωρίς καθαρή και αγαθή καρδία η μόνη ειρήνη που μπορεί να υπάρχει είναι το διάλειμμα του πολέμου, είναι η ψευδεπίγραφη ειρήνη και αγάπη, η αγάπη του συμφέροντος ή της ισορροπίας του τρόμου των εξοπλισμών.
Επειδή η ειρήνη για την οποία μίλησαν οι άγγελοι δεν είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού αλλά αποτέλεσμα των αρετών για αυτό και ο προφήτης Ησαΐας λέει ἕως ἂν ἔλθῃ ἐφ᾿ ὑμᾶς πνεῦμα ἀφ᾿ ὑψηλοῦ. καὶ ἔσται ἔρημος ὁ Χέρμελ, καὶ ὁ Χέρμελ εἰς δρυμὸν λογισθήσεται καὶ ἀναπαύσεται ἐν τῇ ἐρήμῳ κρίμα, καὶ δικαιοσύνη ἐν τῷ Καρμήλῳ κατοικήσει· καὶ ἔσται τὰ ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἰρήνη, καὶ κρατήσει ἡ δικαιοσύνη ἀνάπαυσιν, καὶ πεποιθότες ἕως τοῦ αἰῶνος· Ησ. 32,15 -17
Δηλαδή, έως ότου έλθει σε εσάς Πνεύμα του Θεού από τον ουρανό, και τότε η έρημος θα γίνει πλούσια και εύφορος, όπως ο Καρμηλος, και το όρος Καρμηλος θα μεταβληθεί εις πυκνό δάσος. Και στην έρημο ακόμη τότε θα επικρατήσει δικαιοσύνη και σε αυτό το όρος Καρμηλος δικαιοσύνη θα κατοικεί. Έργο δε και αποτέλεσμα αυτής της δικαιοσύνης θα είναι η ειρήνη. Η δικαιοσύνη θα φέρει και θα απλώσει μεταξύ των ανθρώπων την ανάπαυση και την ησυχία. Οι άνθρωποι θα προχωρούν πάντοτε, με πεποίθηση στον Θεό και την προστασία του.
Εδώ μιλάει προφητικά και λέει για το άγιο Πνεύμα που κατήλθε την Πεντηκοστή, η έρημος είναι τα έθνη, ήλθε ο Βασιλεύς της δικαιοσύνης και κατοίκησε στην έρημο έως τότε Γη, Χέρμελ είναι απλά άλλη ονομασία του όρου Κάρμηλος.
Αυτήν την ειρήνη που είναι καρπός της δικαιοσύνης και των άλλων αρετών ήρθε να ευαγγελίσει ο ἄρχων εἰρήνης, για αυτήν ομιλούν οι άγγελοι.  

Ο απόστολος Παύλος λέγει καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς Εφ. 2,17. Δηλαδή ήλθε να ευαγγελίσει ειρήνη στους εγγύς και στους μακράν.
Ο απόστολος Παύλος μας λέγει ξανά ότι η ειρήνη είναι αποτέλεσμα του Θείου φωτισμού, της τήρησης των εντολών του Χριστού και των αρετών, φυσικά και της μεγίστης των αρετών, της αγάπης. Τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. Ρωμ. 13,9-10 Δηλαδή, γιατί οι εντολές του Θεού δεν θα καταπατήσεις την συζυγική πίστη, δεν θα φονεύσεις, δεν θα κλέψεις, δεν θα ψευδομαρτυρήσεις, δεν θα επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου” και οποιαδήποτε άλλη εντολή του Θεού, συμπεριλαμβάνεται στο να αγαπήσης τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου, η αγάπη δεν πράττει ποτέ κανένα κακό εναντίων του πλησίον. Η αγάπη που είναι μέσα στις καρδιές φέρνει την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ο Κύριος άφησε στους μαθητές την ειρήνη τις τελευταίες στιγμές της επίγειας πορείας του, Εἰρὴνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρὴνην τὴν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν. Δηλαδή σας αφήνω την ειρήνη, σας δίνω την αληθινή και αναφαίρετη ειρήνη την οποία εγώ έχω από τον εαυτό μου, δεν σας δίδω ψεύτικη ειρήνη, όπως δίνει ο κόσμος.
Ο Χριστός δίδαξε την αγάπη η οποία θα έφερνε την πραγματική ειρήνη στην Γη. Δίδαξε και προσέφερε την άνωθεν ειρήνη, την πραγματική ειρήνη και όχι την κάτωθεν ειρήνη, την ψευδοειρήνη. Ο καρπός των Χριστιανικών εντολών είναι η πραγματική ειρήνη και κατ' επέκταση η πλήρης επικράτησή της πραγματικής επί της Γης εάν δέχονταν όλοι την διδασκαλία του Κυρίου. Αυτήν την ουράνια ειρήνη, την αληθινή ειρήνη, που προσέφερε ο Χριστός, δεν την δέχθηκαν όλοι αλλά παρέμειναν προσκολλημένοι στις υλιστικές τους επιδιώξεις και αντιλήψεις. 

Την ειρήνη λοιπόν δεν θα την φέρει το ευχολόγιο ή τα λόγια των αγγέλων διότι στον Χριστιανισμό δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις αλλά υπάρχει ο αγώνας και τήρηση των εντολών του Κυρίου.  Ο Χριστός διδάσκει την αρετή, την αγάπη, την συμπόνοια, την ευεργεσία, όπως πρέπει πραγματικά να είναι και όχι την ειρήνη της υστεροβουλίας, την ειρήνη με σκοπό το συμφέρον, την ειρήνη υπό κακούς ή και απαράδεκτους καμία φορά για τους άλλους όρους. Η πραγματική και μόνιμη ειρήνη του Κυρίου έχει ήδη έλθει σε αυτούς που αποδέχονται Αυτόν και την διδασκαλία του, φυσικά θα ήταν καλό να έλθει και στους υπόλοιπους. 
Αυτούς τους υπόλοιπους που είναι απορίας άξιο πως όταν κάνουν ότι μπορούν για να πολεμήσουν την αρετή και την ειρήνη που διδάσκει ο Χριστός, ρωτούν από πάνω κοροϊδευτικά τι έγινε το "επί γης ειρήνη" των αγγέλων και γιατί δεν έρχεται η ειρήνη επάνω στην Γη.... 

Εἰρὴνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρὴνην τὴν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν 
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat ego do vobis non turbetur cor vestrum neque formidet.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου