Επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία


Επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία

pacem meam do vobis  -  si vis pacem para bellum
  εἰρὴνην τὴν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν - εάν θες ειρήνη ετοίμασε πόλεμο

Το χωρίο Λουκάς 2,14 δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία, ομιλεί για την ειρήνη που επήλθε μεταξύ Θεού και ανθρώπων αλλά και στην ειρήνη η οποία βασιλεύει στις καρδιές των Χριστιανών. Ο Κύριος μίλησε στους μαθητές για την ειρήνη τις τελευταίες στιγμές της επίγειας πορείας του λέγοντας, εἰρὴνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρὴνην τὴν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν. Δηλαδή σας αφήνω την ειρήνη, σας δίνω την αληθινή και αναφαίρετη ειρήνη την οποία εγώ έχω από τον εαυτό μου, δεν σας δίδω ψεύτικη ειρήνη, όπως δίνει ο κόσμος. Η ειρήνη του Χριστού δεν μοιάζει με την ειρήνη του κόσμου διότι η Χριστιανική ειρήνη είναι άνθος των αρετών, παράγεται στο εργοστάσιο της καρδιά της οποίας είναι διευθυντής οι αρετές. Αντιθέτως η ειρήνη του κόσμου είναι καρπός της υστεροβουλίας, είναι απλώς η απουσία πόλεμου και παράγεται στα εργοστάσια όπλων, εξ ου και το si vis pacem para bellum, αν θες ειρήνη ετοίμασε πόλεμο. 
Η συμφεροντολογική ειρήνη απλά αναβάλλει τον πόλεμο αφού είναι φανερό ότι δεν μπορεί αυτή να παραχθεί απο μια καρδιά που έχει διευθυντή το συμφέρον. Εάν στην καρδιά επικρατούν οι αμαρτωλές επιθυμίες και γενικώς η απομάκρυνση από τον Κύριο το αμέσως επόμενο αργά ή γρήγορα είναι οι συγκρούσεις και ο πόλεμος.
Ο απόστολος Ιάκωβος λέγει, πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν; Ιακ. 4,1 Δηλαδή, από που προέρχονται οι μεταξύ σας οι έριδες και οι συγκρούσεις; Δεν προέρχονται από τις εμπαθείς επιθυμίες αμαρτωλών ηδονών οι οποίες έχουν επιστρατευθεί και διεξάγουν πόλεμον μέσα σας για να σας υποδουλώσουν στην φαυλότητα;
Γίνεται φανερό ότι χωρίς καθαρή και αγαθή καρδιά η μόνη ειρήνη που μπορεί να υπάρχει είναι το διάλειμμα του πολέμου, είναι η ψευτοειρήνη. Αυτήν την ειρήνη που είναι καρπός της δικαιοσύνης και των άλλων αρετών ήρθε να ευαγγελίσει ο ἄρχων εἰρήνης
Για αυτήν μιλούν οι άγγελοι.   
Ο απόστολος Παύλος λέγει καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς Εφ. 2,17. Δηλαδή ήλθε να ευαγγελίσει ειρήνη στους εγγύς και στους μακράν.
Ο απόστολος μας λέει ότι η ειρήνη είναι αποτέλεσμα του Θείου φωτισμού, της τήρησης των εντολών του Χριστού και των αρετών, φυσικά και της μεγίστης των αρετών, της αγάπης.  

Τὸ γὰρ οὐ μοιχεύσεις, οὐ φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐπιθυμήσεις, καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή, ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦται, ἐν τῷ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν ἡ ἀγάπη τῷ πλησίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται· πλήρωμα οὖν νόμου ἡ ἀγάπη. Ρωμ. 13,9-10 Δηλαδή, γιατί οι εντολές του Θεού δεν θα καταπατήσεις την συζυγική πίστη, δεν θα φονεύσεις, δεν θα κλέψεις, δεν θα ψευδομαρτυρήσεις, δεν θα επιθυμήσεις όσα ανήκουν στον πλησίον σου και οποιαδήποτε άλλη εντολή του Θεού, συμπεριλαμβάνεται στο να αγαπήσης τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου, η αγάπη δεν πράττει ποτέ κανένα κακό εναντίων του πλησίον. 
Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγάπη που είναι μέσα στις καρδιές φέρνει την ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους και κατ' επέκταση τα έθνη. Η πραγματική και μόνιμη ειρήνη του Κυρίου έχει ήδη έλθει σε αυτούς που τον αποδέχονται. Την ειρήνη λοιπόν στην Γη επάνω δεν θα την φέρουν οι ευχές ή αυτόματα τα λόγια των αγγέλων διότι στον Χριστιανισμό δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις αλλά υπάρχει ο αγώνας και η τήρηση των εντολών του Κυρίου. 
Ο Χριστός διδάσκει την αρετή, την αγάπη, την συμπόνοια, την ευεργεσία, όπως πρέπει πραγματικά να είναι. Αυτήν την ουράνια ειρήνη, την αληθινή ειρήνη που προσφέρει ο Χριστός, δεν την δέχθηκαν όλοι αλλά παρέμειναν προσκολλημένοι στις υλιστικές τους επιδιώξεις και αντιλήψεις. Είναι λοιπόν παράδοξο πως μερικοί όταν κάνουν ότι μπορούν για να πολεμήσουν την αρετή και την ειρήνη ρωτούν τι έγινε το "επί γης ειρήνη" των αγγέλων και γιατί δεν έρχεται η ειρήνη επάνω στην Γη.

Εἰρὴνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρὴνην τὴν ἐμήν δίδωμι ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγώ δίδωμι ὑμῖν Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, non quomodo mundus dat ego do vobis non turbetur cor vestrum neque formidet.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου