Πανορθόδοξη Σύνοδος...... ωσαύτως και την του Ομολογητού και Οσίου Πατρός ημών Μελετίου:
Μὴ πείθεσθε Μονάζουσαν μηδὲ τοῖς Πρεσβυτέροις, ἐφ’ οἷς ἀνόμως λέγουσι κακίστως εἰσηγοῦνται, καὶ τὶ φημὶ Μονάζουσι καὶ τὶ τοῖς πρεσβυτέροις; Μηδ’ Ἐπισκόποις εἴκετε τὰ μὴ λυσιτελοῦντα, πράττειν καὶ λέγειν καὶ φρονεῖν δολίως παραινοῦσιν.
Τὶς εὐσεβὴς σιγήσει τὶς ὅλως ἠρεμήσει; καὶ γὰρ τὴν συγκατάθεσιν σιωπὴ σημαίνει καὶ τοῦτο δείκνυσι σαφῶς ὁ Πρόδρομος Κυρίου, καὶ Μακκαβαῖοι σὺν αὐτῷ μικρὰς νομοθεσίας, προκινδυνεύοντες στερρῶς μέχρις αὐτοθανάτου καὶ μήτε τὸ βραχύτατον τοῦ νόμου παριδόντες ἐπαινετὸς ὁ πόλεμος γνωρίζεται πολλάκις καὶ μάχη κρεῖττον δείκνυται ψυχοβλαβοῦς εἰρήνης. Βέλτιον γὰρ ἀνθίστασθαι τοῖς οὐ καλῶς φρονοῦσιν ἡ τούτοις ἐπακολουθεῖν κακῶς ὁμονοοῦντας, χωριζομένους τοῦ θεοῦ καὶ τούτοις ἑνωμένοις.

Οφείλομεν με θάρρος, με πίστην, και ψυχικήν ανδρείαν να είπωμεν μετά το σοφού διδασκάλου και ρήτορος Βρυεννίου: Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα.
......
όστις μεταξύ των αντορθοδόξων θεμάτων, αίτινα η επιτροπή συνεζήτησε και ητοίμασε δια την μέλλουσαν να συνέλθη Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον προς επικύρωσιν ώρισε και περί νηστείας. Ώρισε αναπροσαρμογήν των περι νηστείας Εκκλησιαστικών διατάξεων, συμφώνως ταις απαιτήσεσι της συγχρόνου εποχής
...... 
ως είναι γνωστόν, εκ της Εκκλησιαστικής Ιστορίας πάσι τοις ορθώς φρονούσι πρώτος ο Πάπας, δια την υπερηφανειάν του ως άλλος εωσφόρος απεκόπη και απεχωρίσθη της Μιας, Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ιδρύσας δε την Παπικήν Δυτικήν Εκκλησίαν, ηθέτησε απάσας τας  Αποστολικάς και Πατερικάς παραδόσεις, άλλας μεν εξ αυτών μετερύθμισε και εκαινοτόμησεν, άλλας δε κατήργησεν ως και εις αυτό το Άγιον Σύμβολον της αληθούς Ορθοδόξου Πίστεως (το οποίον εθέσπισαν οι 318 Θεοφόροι Πατέρες ημών, οι συγκροτήσαντες την πρώτην Οικουμενικήν Αγίαν Σύνοδον, το συνεπλήρωσεν η Δευτέρα τοιάυτη και το επεκύρωσαν πάσαι αι μετά ταύτα συγκροτηθείσαι Οικουμενικαί και Τοπικαί Άγιαι Σύνοδοι ορίσαντες όπως μένη ασάλευτον εις τας αιώνας των αιώνων ως μη επιδεχόμενον ούτε προσθήκης ούτε αφαιρέσεως) ο Πάπας, δια να δείξη ότι είναι ενάντιος και ανώτερος των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων έκαμε την προσθήκη του Filioque. Ωσαύτως διήρεσε την Μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν 
......
ακολούθως, οι κατά καιρούς Πάπαι παραλαβόντες απο τους προκατόχους αυτών το καινοτομείν και μεταρρυθμίζειν, έργον ακατάπαυστον έχουσι να ποιώσι συνεχώς καινοτομίας εναντιουμένας ταις Αποστολικαίς και Πατερικαίς παραδόσεσι.
......
να έλεγεν εις τον Πάπαν την αλήθειαν. Να τω έλεγε, φίλε Πάπα, επειδή σε αγαπώ και θέλω την σωτηρίαν σου θα σου είπω την καθαράν αλήθειαν. Γίνωσκε λοιπόν ότι σύ είσαι πρώτος εις την υπερηφάνειαν
......
θέλεις ένωσιν με την Ορόδοξον Εκκλησίαν; ευχαρίστως σε δεχόμεθα, αρκεί να μετανοήσεις, να ομολογήσεις τας πλάνας σου την καταφρόνησιν που έκαμες με τους προκατόχους σου εις τα Αποστολικάς και Πατερικάς παραδόσεις, να κλαύσεις πικρώς ως ο Απόστολος Πέτρος, όστις ηρνήθη τον Χριστόν, να δώσεις επισήμως και δημοσίως λίβελλον, ότι:
1) Αποσκορακίζεις και αποπτύεις πάσαν πλάνην και αίρεσιν
......
εγώ μετανοώ, να του είπη ο Πατριάρχης, διότι σε ανεγνώρισα ως πρώτον, και σε παρεκάλεσα να με αξιώσεις της χάριτος να μετάσχω εκ του υμετέρου ποτηρίου. 
Εάν συμφωνείς, καλώς, εάν δεν συμφωνής, μη ελπίζης ποτέ ένωσιν, ούτε εγώ ούτε άλλος Ορθόδοξος Έλλην κληρικός ή λαϊκός θα συμφωνήσει ή θα ασπασθή τας πλάνας του Παπισμού. Πάρε και την Ουνίαν σου και μη μας ενοχλείς, όπως και ημείς δεν σε ενοχλούμεν. Σου εύχομαι καλήν και αληθινήν και ειλικρινή μετάνοια, πρίν το τέλος φθάση.
......
Ευρίσκονται δε και τινες φιλοπαπισταί ως μη ώφειλεν και προσκαλούν εκ της Ρώμης Λατίνους Καρδιναλίους να ευλογούν το ποίμνιόν των, ως εγένετο εν Κρήτη, όπου τινές Επίσκοποι εδέχθησαν Καρδινάλιον και τον παρεκάλεσαν να ευλογήσει το ποίμνιόν των.
.......
Ο ελάχιστος εν ιερομονάχοις αρχιμανδρίτης Φιλόθεος


 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου