Προσφώνηση πάτερ τίτλος πάτερ

πατήρ Ευμένιος Σαριδάκης στην μονή Γρηγορίου

Προσφώνηση πάτερ 
τίτλος πάτερ

Αγαπητοί οι διάφοροι αιρετικοί διαμαρτύρονται όταν χρησιμοποιούμε την προσφώνηση πάτερ για τους κληρικούς λέγοντας ότι δεν πρέπει να ονομάζουμε πατέρα κανένα εκτός από τον Θεό. Έτσι σε αυτήν την ανάρτηση θα δούμε περιληπτικά το θέμα.
Οι αιρετικοί προβάλλουν το καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ματθ. 23,9 ώστε να υποστηρίξουν ότι δεν πρέπει να αποκαλούμε κανένα με τον τίτλο πάτερ υπό πνευματική έννοια και άρα όσοι αποκαλούν πάτερ τον ιερέα είναι εκτός Βίβλου. Φυσικά δεν θέλει και πολύ σκέψη ώστε να καταλάβουμε ότι η θέση των αιρετικών είναι μια ανόητη και πονηρής βάσεως θεωρία που εφευρέθηκε με σκοπό να γίνει ένα βέλος στην φαρέτρα κατά της Εκκλησίας. Εάν κοιτάξουμε την Γραφή θα δούμε όλους τους τίτλους που κατέχει ο Θεός να αποδίδονται και σε άτομα. Τίτλοι όχι μόνο όπως το "σωτήρας ψυχών" αλλά ακόμη και το "θεός" υπάρχει με την σχετική έννοια.
Από τους αιρετικούς διδασκάλους επίτηδες αγνοούνται η κοινή λογική αλλά και η Βίβλος ώστε έπειτα να οικοδομηθεί η συκοφαντία τους εναντίων της εκκλησίας. Οι συκοφαντίες είναι ένα μέρος του σχεδίου των αιρέσεων το οποίο περιλαμβάνει εκτός αυτές και ψεύτικες υποσχέσεις αλλά και ψυχολογική πίεση ώστε το υποψήφιο θύμα εν τέλει να πειστεί και να απομακρυνθεί από την Εκκλησία ή να παραμένει στην αίρεση.
Ας δούμε τα Αγιογραφικά αποσπάσματα από τα οποία θα φανεί η αλήθεια.

Πάτερ
Απόλυτη έννοια:  
καὶ πατέρα μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς· εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατήρ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Ματθ. 23,9 Και πατέρα να μην αποκαλέσετε κανένα εδώ στην γη, διότι ένας είναι ο πατήρ σας, αυτός που είναι στους ουρανούς.
Σχετική έννοια: 
γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ᾿ ἀρχῆς γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν ἔγραψα ὑμῖν, παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν πατέρα. Α Ιω. 2,13 Γράφω σε εσάς πατέρες διότι έχετε γνωρίσει καλά τον προ πάσης αρχής αιώνιον Λόγο του Θεού. Γράφω σε εσάς νέοι διότι έχετε νικήσει τον πονηρό. Έχω γράψει σε εσάς παιδιά μου διότι γνωρίσατε τον Θεό Πατέρα.  
Εδώ ο Ιωάννης αποκαλεί πατέρες τους προοδευμένος χριστιανούς οι οποίοι για την χριστιανική ζωή που είχαν αποκαλούνται πατέρες. Στην ίδια πρόταση αποδίδει την λέξη σε Θεό και ανθρώπους.
Εἶπε δὲ ὁ ἀρχιερεύς· εἰ ἄρα ταῦτα οὕτως ἔχει; ὁ δὲ ἔφη· ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε ὁ Θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, πρὶν ἢ κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαῤῥάν. Πραξ. 7,1-2
Είπε ο αρχιερέας στον Στέφανο, πες μας είναι αληθινά όσα καταγγέλλουν οι μάρτυρες; Ο Στέφανος είπε, άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούστε. Ο Θεός της δόξης παρουσιάσθηκε στον πρόγονο μας τον Αβραάμ όταν ήταν στην Μεσοποταμία πριν ακόμη κατοικήσει στην Χαρράν.
 Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν καί φησιν· Πραξ. 22,1-2 
Άνδρες αδελφοί και πατέρες ακούστε την απολογία μου που απευθύνω προς εσάς. Όταν αυτοί άκουσαν ότι μιλούσε την εβραϊκή γλώσσα τον πρόσεξαν περισσότερο και έκαναν μεγαλύτερη ησυχία και τότε αυτός είπε....
Ο Στέφανος και ο Παύλος ονομάζουν πατέρες άλλους. Αυτό βέβαια είναι προφανές ότι εκφέρεται από τον Στέφανο και τον Παύλο με την έννοια πνευματικοί πατέρες οπότε κατανοούμε ότι όχι μόνο μπορούμε να ονομάζουμε πνευματικό πατέρα μας κάποιον υπό την σχετική έννοια αλλά και το ότι αυτή η προσφώνηση υπήρχε και ήταν αποδεκτή επί εποχής Αποστόλων.

Διδάσκαλος
Απόλυτη έννοια:
ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδάσκαλος, ὁ Χριστός· πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. Ματθ. 23,8 Αλλά σεις μη επιδιώκετε να καλείσθε διδάσκαλοι διότι ένας είναι ο διδάσκαλος σας ο Χριστός, όλοι δε σεις είσθε αδελφοί μεταξύ σας.
Σχετική έννοια:
καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους. Εφ. 4,11. Ο Χριστός μοίρασε τις δωρεές του και έτσι έδωσε στην Εκκλησία άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε κήρυκες του Ευαγγελίου, άλλους ποιμένες και διδασκάλους.
Η Γραφή μας λέγει ότι υπάρχει ένας διδάσκαλος αλλά και πολλοί διδάσκαλοι, ο Θεός με την απόλυτη έννοια οι άλλοι με την σχετική.

Ποιμένας
Απόλυτη έννοια
Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν. Ιω. 10,16
Έχω και άλλα πρόβατα, τα οποία δεν είναι από αυτήν την μάνδρα. Και εκείνα πρέπει εγώ να τα οδηγήσω και να τα ποιμάνω και εκείνα θα με γνωρίσουν και όταν τα καλώ θα ακούσουν την φωνή μου, θα γίνει έτσι μία ποίμνη ένας ποιμένας.
Σχετική έννοια:
καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους. Εφ. 4,11. Ο Χριστός μοίρασε τις δωρεές του και έτσι έδωσε στην Εκκλησία άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε κήρυκες του Ευαγγελίου, άλλους ποιμένες και διδασκάλους.
Η Γραφή μας λέγει ότι υπάρχει ένας ποιμήν αλλά και πολλοί ποιμένες στην Εκκλησία.

Αγαθός
Απόλυτη έννοια:
Ο δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός Λουκ. 18,19. 
Ο Ιησούς είπε προς αυτόν, γιατί με λες αγαθό; κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός.
Σχετική έννοια:
Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσὴφ, βουλευτὴς ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος  Λουκ 23,50
Και να, εμφανίζεται ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ιωσήφ ο οποίος ήταν μέλος του συνεδρίου, άνδρας αγαθός και δίκαιος.
Ο Χριστός λέει στον πλούσιο νέο γιατί με ονομάζεις αγαθό; κανείς άνθρωπος δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός αλλά ο Ιωσήφ αποκαλείται αγαθός στην Βίβλο, είναι αγαθός με την σχετική έννοια.

Αθάνατος
Απόλυτη έννοια:
ὁ μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον Α Τιμ. 6,16 
Ο μόνος που έχει αθανασία, που κατοικεί σε φως απρόσιτο.
Σχετική έννοια:
Αν ρωτήσουν τους αιρετικούς "είναι οι άγγελοι αθάνατοι;" θα πούν βεβαίως. 
Δεν θα αναφέρουν, ναι είναι αλλά δεν είναι κιόλας γιατί αθάνατος είναι μόνο ο Θεός και αυτός τους χορηγεί την ζωή εμείς μπορεί να τους λέμε αθάνατους αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα γιατί ο μόνος έχων αθανασίαν είναι ο Θεός. Αυτό θα ήταν κωμικό αν το έκαναν, οπότε και οι ίδιοι αναγνωρίζουν την σχετική έννοια σε τίτλους που κατέχει ο Θεός με απόλυτη έννοια άρα είναι άλογοι όταν αντιτίθενται στην προσφώνηση πάτερ. Όλοι λέμε τους αγγέλους αθάνατους ή λέμε το σώμα πεθαίνει αλλά η ψυχή είναι αθάνατη.

Κύριος
Απόλυτη έννοια:
καὶ εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, δι᾿ οὗ τὰ πάντα καὶ ἡμεῖς δι᾿ αὐτοῦ. Α' Κορ. 8,6 Και ένας μόνος Κύριος υπάρχει, ο Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα.
Σχετική έννοια:
Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι· οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶ καὶ πόθεν ἦλθον; καὶ εἴρηκα αὐτῷ· κύριέ μου, σὺ οἶδας. Αποκ. 7,13 
Και ένας από τους πρεσβυτέρους εκφράζοντας την απορία που είχε μέσα του ο Ιωάννης του αποκρίθηκε λέγοντας, αυτοί που φορούν τις λευκές στολές ποιοι είναι και από που ήρθαν; Και είπα εγώ σε αυτόν, κύριέ μου εσύ το γνωρίζεις αυτό. 
Ο Ιωάννης Θεολόγος αποκαλεί έναν πρεσβύτερο κύριο του. Φυσικά το κύριε μου είναι με την σχετική έννοια.
Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ Εφ. 6,5
Απόλυτος Κύριος είναι ο Χριστός, οι άλλοι είναι κύριοι με την σχετική έννοια. 

Σωτήρας
Σχετική έννοια:
τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; Α' Κορ. 7,16. 
Για την συνοίκηση σας λέγω και αυτό, που το ξέρεις εσύ η Χριστιανή γυναίκα εάν συγκατοικώντας με τον άπιστο άνδρα σου τον σώσεις; Ή που το ξέρεις εσύ, ο Χριστιανός σύζυγος, μήπως και σώσεις την γυναίκα σου;
Εδώ είναι φανερό ότι το σώσεις είναι με την πνευματική έννοια όχι από κίνδυνο της ζωής. 
Ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι σωτήρας με την σχετική έννοια ενώ σωτήρας με την απόλυτη έννοια είναι ο Χριστός. Η ίδια λέξη αποδίδεται σε Χριστό και άνθρωπο.

Σωτήρας ψυχών
Σχετική έννοια:
γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν. Ιακ. 5,20
Ο Χριστιανός που θα επιστρέψει τον αμαρτωλό δεν έγινε Θεός ώστε να σώζει ψυχή από τον αιώνιο θάνατο, αυτό το κάνει ο Χριστός. Φέρνει όμως άλλον άνθρωπο στον Χριστό και έτσι γίνεται σωτήρας ψυχής με την σχετική έννοια.

Βασιλιάς βασιλέων
Απόλυτη έννοια:
Ότι κύριος κυρίων ἐστὶ καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. Αποκ. 17,14 Είναι κύριος κυρίων και βασιλεύς βασιλέων, και αυτοί που είναι μαζί του και αποτελούν την βασιλική του παράταξη, είναι προσκεκλημένοι και διαλεγμένοι πιστοί.
Σχετική έννοια:
Σύ, (εσύ Ναβουχοδονόσορ εννοεί) βασιλεῦ, βασιλεὺς βασιλέων, ᾧ ὁ Θεὸς τοῦ οὐρανοῦ βασιλείαν ἰσχυρὰν καὶ κραταιὰν καὶ ἔντιμον ἔδωκεν. Δαν. 2,37
Ο Χριστός αλλά και ο Ναβουχοδονόσορ αποκαλούνται βασιλείς βασιλέων. Ο δεύτερος φυσικά είναι με την σχετική έννοια.

Άγιος
Απόλυτη έννοια:
καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος. Αποκ. 4,8 Και τα τέσσερα εξαπτέρυγα ημέρα και νύκτα ασταμάτητα δοξολογούν τον Θεό λέγοντας άγιος, άγιος, άγιος, Κύριος ο Θεός ο παντοκράτορας, που υπήρχε προ πάντων των αιώνων και υπάρχει σε όλους τους αιώνες και θα υπάρχει αιώνια.
Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ. Αποκ. 3,7  Και στον επίσκοπο της Εκκλησίας της Φιλαδέλφειας γράψε, αυτά λέγει ο άγιος, ο αληθινός, ο οποίος έχει την εξουσία και βασιλεία του Δαυίδ.
Σχετική έννοια: 
ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. Φιλιπ. 4,22               Σας χαιρετούν όλοι οι άγιοι που βρίσκονται στην Ρώμη, μάλιστα δε και αυτοί που ανήκουν και βρίσκονται στο σπίτι του Καίσαρα.
Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·. Εφ. 1,1  Εγώ ο Παύλος, απόστολος του Ιησού Χριστού με το θέλημα του Θεού, προς τους αγίους οι οποίοι βρίσκονται στην Έφεσο και έχουν πιστέψει στον Ιησού Χριστόν·
Παῦλος καὶ Τιμόθεος, δοῦλοι Ἰησοῦ Χριστοῦ, πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις·. Φιλιπ. 1,1  Εμείς ο Παύλος και ο Τιμόθεος δούλοι του Ιησού Χριστού προς όλους τους αγίους εν Χριστώ Ιησού που βρίσκονται στους Φιλίππους, μαζί με τους επισκόπους και τους διακόνους. 
Άγιος με την απόλυτη έννοια είναι ο Θεός οι Χριστιανοί είναι με την σχετική έννοια.

Αγιότατος - Άγιος Αγίων - Υπεράγιος - Πανάγιος
Οι δύο πρώτοι τίτλοι είναι η λέξη άγιος σε υπερθετικό βαθμό, το υπεράγιος και το πανάγιος  σημαίνουν και αυτά άγιος σε εξαιρετικό βαθμό. Έχουμε τον υπερθετικό, άγιος, αγιότερος, αγιότατος, και τον περιφραστικό υπερθετικό, είναι το άγιος αγίων. Αυτόν χρησιμοποιεί αρκετά η Βίβλος, έτσι παρατηρούμε σε αυτήν το άσμα ασμάτων, τον δούλο δούλων δηλαδή τον τελευταίο των δούλων, τον θεό θεών, τον κύριο κυρίων, ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν οὗτος Θεὸς τῶν θεῶν καὶ Κύριος τῶν κυρίων Δευτ. 10,17, τον βασιλιά βασιλιάδων, τον ουρανό ουρανών δηλαδή τον υψηλότατο ουρανό ή το διάσημο ματαιότης ματαιοτήτων του Εκκλησιαστή.  
Ο Βάμβας μεταφράζει το άγιος αγίων σε αγιότατος, είναι το ίδιο.
Παρακάτω θα δούμε ότι το υπερθετικό του άγιος, δηλαδή το άγιος αγίων ή αλλιώς αγιότατος, αποδίδεται με την σχετική έννοια σε: σκεύη, όπως τον νιπτήρα, σε θυμίαμα, σε σιμιγδάλι, σε τόπο, σε χωράφια. Δηλαδή καταλαβαίνετε αγαπητοί τι τεραστίου αντιΒιβλικού μεγέθους είναι οι διδαχές των αιρετικών όταν κατηγορούν για τον τίτλο πάτερ ή για τον τίτλο Παναγία. 
Τύφλωση τυφλώσεως. Η μητέρα του Θεού κατώτερη από χωράφια για τους αιρετικούς !!
Απόλυτη έννοια:
Εβδομήκοντα, ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες συνετμήθησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν σου τοῦ συντελεσθῆναι ἁμαρτίαν καὶ τοῦ σφραγίσαι ἁμαρτίας καὶ ἀπαλεῖψαι τὰς ἀνομίας καὶ τοῦ ἐξιλάσασθαι ἀδικίας καὶ τοῦ ἀγαγεῖν δικαιοσύνην αἰώνιον καὶ τοῦ σφραγίσαι ὅρασιν καὶ προφήτην καὶ τοῦ χρῖσαι ἅγιον ἁγίων. Δανιήλ 9, 24
Βάμβας, Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γίνει εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων.
Σχετική έννοια:
Εβδομήκοντα, καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς καὶ τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἁγιάσεις αὐτά, καὶ ἔσται ἅγια τῶν ἁγίων· πᾶς ὁ ἁπτόμενος αὐτῶν ἁγιασθήσεται. Έξοδος 30, 28-29
Βάμβας, και το θυσιαστήριον του ολοκαυτώματος μετά πάντων των σκευών αυτού και τον νιπτήρα και την βάσιν αυτού. Και θέλεις αγιάσει αυτά, διά να είναι αγιώτατα·.
Εβδομήκοντα, καὶ συγκόψεις ἐκ τούτων λεπτὸν καὶ θήσεις ἀπέναντι τῶν μαρτυρίων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου, ὅθεν γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν· ἅγιον τῶν ἁγίων ἔσται ὑμῖν. Έξοδος 30, 36
Βάμβας, Καί θέλεις κάμει τούτο θυμίαμα, σύνθεσιν κατά τήν τέχνην τού μυρεψού μεμιγμένον, καθαρόν, άγιον· καί θέλεις κοπανίσει μέρος εκ τούτου πολλά λεπτόν, καί θέλεις βάλει εξ αυτού έμπροσθεν τού μαρτυρίου εν τή σκηνή τού μαρτυρίου, όπου θέλω εμφανίζεσθαι εις σέ· τούτο θέλει είσθαι εις εσάς αγιώτατον.
Εβδομήκοντα, καὶ τὸ λοιπὸν ἀπὸ τῆς θυσίας Ἀαρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγιον τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν θυσιῶν Κυρίου. Λευιτικόν 2, 3
Βάμβας, το δε υπόλοιπον εξ αλφίτων προσφοράς θέλει είσθαι του Ααρών και των υιών αυτού είναι αγιότατον εκ των θυσιών.
Εβδομήκοντα, Ο Κύριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν και είπε· λάλησον Ἀαρὼν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων· οὗτος ὁ νόμος τῆς ἁμαρτίας· ἐν τόπῳ, οὗ σφάζουσι τὸ ὁλοκαύτωμα, σφάξουσι τὰ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἔναντι Κυρίου· ἅγια ἁγίων ἐστίν. Λευιτικόν 6, 17-18
Βάμβας, καί ελάλησε Κύριος πρός τόν Μωυσήν, λέγων, λάλησον πρός τόν Ααρών καί πρός τούς υιούς αυτού, λέγων, ούτος είναι ο νόμος τής περί αμαρτίας προσφοράς· Εν τώ τόπω όπου σφάζεται το ολοκαύτωμα, θέλει σφαγή η περί αμαρτίας προσφορά έμπροσθεν τού Κυρίου· είναι αγιώτατον.
Εβδομήκοντα, τοῖς ἱερεῦσι τοῖς ἡγιασμένοις, υἱοῖς Σαδδούκ, τοῖς φυλάσσουσι τὰς φυλακὰς τοῦ οἴκου, οἵτινες οὐκ ἐπλανήθησαν ἐν τῇ πλανήσει υἱῶν Ἰσραήλ, ὃν τρόπον ἐπλανήθησαν οἱ Λευῖται, καὶ ἔσται αὐτοῖς ἡ ἀπαρχὴ δεδομένη ἐκ τῶν ἀπαρχῶν τῆς γῆς, ἅγιον ἁγίων ἀπὸ τῶν ὁρίων τῶν Λευιτῶν. Ιεζεκιήλ 48, 11-12
Βάμβας, αύτη θέλει είσθαι διά τούς ιερείς τούς καθιερωθέντας, εκ τών υιών Σαδώκ, τούς φυλάξαντας τήν φυλακήν μου, τούς μή αποπλανηθέντας εις τήν αποπλάνησιν τών υιών Ισραήλ, καθώς απεπλανήθησαν οι Λευίται. Καί αύτη η αφιερωθείσα μερίς τής γής θέλει είσθαι εις αυτούς αγιωτάτη, πλησίον τού ορίου τών Λευιτών. 

Δεσπότης
Απόλυτη έννοια:
καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες· ἕως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ὁ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; Αποκ. 6,10 Και φώναξαν με δυνατή φωνή λέγοντας, έως πότε, ο δεσπότης ο άγιος και αληθινός, δεν κάνεις δίκαιη κρίση;
Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς ἰδίους καὶ ἀπήγγειλαν ὅσα πρὸς αὐτοὺς οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι εἶπον οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν Θεὸν καὶ εἶπον· Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς Πραξ. 4,23-24 Όταν δε οι Απόστολοι απολύθηκαν ελεύθεροι και δεν τους έκαναν κακό οι Φαρισαίοι πήγαν στους άλλους πιστούς  και τους ανήγγειλαν όσα οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είχαν πει σε αυτούς. Εκείνοι όταν άκουσαν με μια ψυχή και με μια καρδιά ύψωσαν φωνή προς τον Θεό και είπαν, Δέσποτα εσύ ο οποίος έκανες τον ουρανό την γη και την θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά.
Σχετική έννοια:
Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας μὴ καταφρονείτωσαν, ὅτι ἀδελφοί εἰσιν, ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν, ὅτι πιστοί εἰσι καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι.
Βλέπουμε τους αποστόλους να αποκαλούν τον Θεό δεσπότη ενώ παρατηρούμε τον Παύλο να αποκαλεί δεσπότες ανθρώπους, βεβαίως το δεύτερο γίνεται με την σχετική έννοια.


Θεός
ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· οὐκ ἔστι γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν, ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε; εἰ ἐκείνους εἶπε θεούς, πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή, ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι; Ιω. 10,34-36 
Τους απάντησε ο Ιησούς, στον νόμο σας δεν είναι γραμμένο "εγώ είπα, είσαστε θεοί";
Εάν η Γραφή ονόμασε θεούς αυτούς τους οποίους κάλεσε σε αυτό το έργο ο Θεός, και δεν είναι δυνατόν να καταλυθεί η Γραφή, τότε αυτόν τον οποίο ο Πατήρ καθιέρωσε για να επιτελέσει το μέγα έργον του Μεσσία και τον έστειλε στον κόσμο, πως εσείς λέτε ότι βλαστημάει επειδή είπε "είμαι Υιός του Θεού"; 

Έγινε φανερό το αυτονόητο ότι δηλαδή αφενός οι αιρετικοί συκοφαντούν με ότι μέσο μπορούν και αφετέρου ότι μπορούμε να πούμε σε κάποιον ότι είναι ο σωτήρας της ψυχής μας εφόσον μας έφερε στον Θεό, να τον αποκαλέσουμε Άγιο ή πάτερ, να πούμε ότι είναι αθάνατη η ψυχή χωρίς να κάνουμε μίνι διάλεξη για το ότι ο μόνος αθάνατος είναι ο Θεός, να αποκαλέσουμε κάποιον ποιμένα, δάσκαλο ή καθηγητή, όπως ακόμη και οι ίδιο οι αιρετικοί θα αποκαλούν εαυτούς εάν είναι εκπαιδευτικοί παρόλο που η Βίβλος μας λέει να μην αποκαλεστούμε διδάσκαλοι ή καθηγητές, Ματθ. 23,10 μηδὲ κληθῆτε καθηγηταί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου