Ιεχωβιτικά παράλογα και κωμικά.Φαγητά, ξάπλα και μάσα η Βασιλεία του Θεού.....

Η εταιρία Σκοπιά θεωρεί πεινάλες τους οπαδούς της και πηγαίνοντας αντίθετα με τα λόγια του Χριστού τους υπόσχεται στην άλλη ζωή...... φαγητά !!!==================================

Γελάστε κόσμε....
  
Ο Θεός δεν κυβερνούσε τον κόσμο επί 2520 χρόνια !!!!

Δεν είχε επίγεια κυβέρνηση ο Θεός, όταν όμως άρχισε 
να κυβερνάει τον κόσμο το 1914, η κυβέρνηση είναι.... ουράνια.Δυστυχώς για την Εταιρία η Γραφή μας λέγει ότι ο Χριστός γεννήθηκε βασιλιάς.
Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σου ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον. Ζαχ 9,9
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι πραΰς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. Ματθ 21,5.
=================================

Ε, ε, έρχεται....
                                                       
 2520 χρόνια περίμενε

Έρχεται, σε λίγο είναι εδώ, όπου νάνε φτάνει, στην γωνία είναι, μισό λεπτό....
Η γενιά του 1914 δεν θα παρέλθει και θα δούμε το τέλος του παλαιού συστήματος....

Το μόνο που παρήλθε ήταν η ψευτοπροφητεία του 1914...
Η Εταιρία Σκοπιά ζητάει να τρέχεις για να μοιράσεις τα φυλλάδια και τα βιβλία της ώστε να λάβεις το "βραβείο".... 
Αδελφέ, δώσε εσύ το "βραβείο" Ψευτοπροφητείας στην Εταιρία και φύγε μακρυά από αυτήν και τις διαβολικές διδασκαλίες της...


===================================

Τους ξέφυγε και..... τους ξέφυγε !!
Και το ένα και ο άλλος.

 Σκοπιά του έτους 1959

Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ·........Καὶ ἐρῶ πρὸς αὐτούς· εἰ καλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐστι, δότε στήσαντες τὸν μισθόν μου ἢ ἀπείπασθε· καὶ ἔστησαν τὸν μισθόν μου τριάκοντα ἀργυροῦς. Ζαχ. 11,12.
Αυτό είδε ο υποψιασμένος αδελφός.
Πότε εξεπληρώθη αυτό που είπε ο Προφήτης ; 
Μας το λέγει καθαρά ο Απόστολος Ματθαίος. Όταν έπιασαν τον Ιησού και τα 30 αργύρια δόθηκαν για την αγορά του αγρού του κεραμιδά.
Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος. Ματθ. 27,9-10.
Λέει τον μισθόν μου δηλαδή ο Ιησούς Χριστός του Ματθαίου είναι ο Κύριος παντοκράτωρ, ο Ιεχωβά του Ζαχαρία.
Ο Ιησούς είναι ο Κύριος Παντοκράτωρ, ο Ιεχωβά Θεός.... 
Το λέγει και η Σκοπιά.
===================================
Ο Χριστός και οι Απόστολοι έκαναν....λάθος.
Διαβάστε Σκοπιά που τα λέει σωστά....

Από την Σκοπιά του 1974

Στη Σκοπιά δεν συμφέρει να παραδεχθεί ότι ο Ιησούς συγχωρούσε αμαρτίες διότι μόνο ο Θεός έχει την δύναμη να τις συγχωρεί, έτσι μας λέγει ότι ναι μεν θεράπευε άλλα δεν συγχωρούσε την αμαρτία.

Ματθαίος 9, 1-8 Και ἐμβὰς εἰς πλοῖον διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν. Καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον· καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παραλυτικῷ· θάρσει, τέκνον· ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου (Θάρρος παιδί μου σου συγχωρούνται οι αμαρτίες) καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ  ( Οι Γραμματείς είπαν, βλασφημει διότι οικειοποιείται την εξουσία του Θεού να συγχωρεί αμαρτίες) καὶ ἰδὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν· ἵνα τί ὑμεῖς ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ περιπάτει; ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας   (Για να δείτε και να μάθετε καλά ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες) τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ· ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.


Οι Γραμματείς που ήταν παρόντες ακούγοντας την φράση ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου και ξέροντας ότι μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες είπαν ότι ο Ιησούς βλασφημεί εφόσον δεν είναι Θεός. Αλλά ο Ιησούς βλέποντας τις σκέψεις τους τους απαντά καταλλήλως και σε αυτούς αλλά και σε όλους τους μετέπειτα αιρετικούς.

Αλίμονο εάν δεν συμφωνεί η Γραφή με την Εταιρία. 
Τότε έχουμε την μαφιόζικη μέθοδο της εξαφανίσεως αυτών που δεν μας συμφέρουν.
Τώρα το ένατο κεφάλαιο στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου θα αρχίζει από τον στίχο 9 και μετά....
Διαβάστε και ΕΔΩ

=================================== 

Σκοπιάρφιλντ
Με το ένα, με το δύο, με το τρία......... 
 Σκοπιά 15.8.1978

Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώσει το απολωλός, άρα ο Ιησούς είναι αυτός που σώζει τον άνθρωπο, αυτός είναι ο Σωτήρας. Έτσι το Ματθ. ιη΄14 έπρεπε να.... "φύγει από την μέση".
Ενώ η εταιρία όπως είδαμε τάζει φαγητά και ποτά ο Ιησούς στο Ματθ. κγ΄14 διδάσκει επουράνια Βασιλεία.


ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΔΩ 


1 σχόλιο:

 1. Το ντοκιμαντερ Μάρτυρες του Ιεχωβά (Jehovah's Witnesses) 1986 γυρίστηκε TO 1986 και όταν προβλήθηκε,
  δημιούργησε κλυδωνισμούς στην ηγεσία της ''Σκοπιας'',
  αφου είχε ως αποτέλεσμα πολλοί οπαδοί να αποχωρήσουν.
  Μιλούν πρωην μελη,τόσο του ''Κυβερνώντος Σώματος'' ,όσο και απλοί (πρώην) οπαδοί.
  Στο δευτερο μερος,ακολουθει ενα καταπληκτικο homemade documentary, με την ιστορια της αιρεσης,απο τα τελη του 1800 εως και σημερα.


  http://www.veoh.com/watch/v289664467Pn2S6EC
  http://www.veoh.com/watch/v28968325aQGDCjJ5
  http://www.veoh.com/watch/v29061386pFF3aSHb
  http://www.youtube.com/watch?v=kT9i-mwAkEM
  http://www.youtube.com/watch?v=PM8c_cdguRI
  http://www.youtube.com/watch?v=cPYJH0s7tgY
  http://www.youtube.com/watch?v=OKDgl8tAUpg

  ΑπάντησηΔιαγραφή